Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Procedury odwoławcze

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    roboty budowlane

Czy istnieje powiązanie między liczbą przetargów a liczbą odwołań? Czy statystyczne prawdopodobieństwo, że odwołania zostaną uznane,ma wpływ na ich liczbę?

Procedury odwoławcze w ramach zamówień publicznych regulowane są na poziomie unijnym przez tzw. dyrektywy odwoławcze, czyli dyrektywę 89/665/EWG oraz zmieniającą ją dyrektywę 2007/66/WE. Na państwach członkowskich UE spoczywa obowiązek transpozycji przepisów tych dyrektyw do krajowych porządków prawnych, co w przypadku Polski ma miejsce za pośrednictwem działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektywa jest unijnym aktem prawnym, który nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia do uregulowań krajowych określonych zapisów, mających umożliwić realizację celów w danej dyrektywie zawartych1. Innymi słowy, dyrektywa określa, „co”, milczy natomiast w kwestii „jak”. Dyrektywa harmonizuje przepisy, wskazuje pewne minimalne standardy, mające obowiązywać na terenie całej UE. Państwa członkowskie mają swobodę legislacyjną w zakresie podwyższenia tych minimalnych standardów, jak również uregulowania tych elementów, które nie są w dyrektywie wyraźnie określone.

Zarys rozważań

Celem dyrektyw odwoławczych jest umożliwienie oferentom odwołania się od decyzji instytucji zamawiających. Ustawodawstwo krajowe państw członkowskich UE, implementujące rzeczone dyrektywy, ma zapewnić tę możliwość przez zdefiniowanie procedur odwoławczych, określenie organów odpowiedzialnych za rozpatrywanie odwołań, ustalenie limitów czasowych etc.

Systemy prawne państw członkowskich UE różnią się znacząco – nie powinno zatem dziwić, że transpozycja dyrektyw odwoławczych (zawierających minimalne ogólnounijne standardy) do krajowych porządków prawnych nie jest identyczna. Skutkiem tego każde państwo członkowskie UE posiada własny system środków ochrony prawnej przysługujących oferentom, którzy uznali, że w toku udzielania zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów.

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będą następujące zagadnienia:

1. Czy typ organu rozpatrującego odwołania ma wpływ na czas postępowania odwoławczego?
2. Czy wielkość (wartość) krajowego rynku zamówień publicznych wpływa na liczbę odwołań?
3. Czy prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwołań wpływa na liczbę składanych odwołań?

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne