Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Środki na rozwój zasobów ludzkich

Data publikacji: 28-07-2015 Autor: Bartłomiej Kostrzewa

Omawiamy zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na przykładzie RPO Województwa Opolskiego.

W artykule opublikowanym w lipcowym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiono możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (dalej również: RPO WO) na lata 2014–2020. Wspomniano w nim, że Regionalne Programy Operacyjne w nowej perspektywie finansowej zasilane są środkami dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego finansowane są inwestycje infrastrukturalne (tzw. zadania twarde), oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), finansującego zadania „miękkie”, skierowane na rozwój zasobów ludzkich. W RPO WO 2014–2020 Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje cztery z jedenastu osi priorytetowych, na które łącznie przeznaczono kwotę 265,8 mln euro (28,1% całkowitej alokacji RPO WO 2014–2020, wynoszącej 944,9 mln euro).

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie katalog zadań współfinansowanych z EFS (poza pomocą techniczną), jakie mogą być realizowane przez samorządy terytorialne i ich jednostki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie RPO WO 2014–2020.

Konkurencyjny rynek pracy

Najwięcej środków, bo aż 10% całkowitej alokacji RPO WO 2014–2020, przekazano na szereg działań w ramach osi VII – Konkurencyjny rynek pracy. Ponad połowa z tego została przeznaczona na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy – zadania w tym zakresie są realizowane głównie przez powiatowe urzędy pracy, ale włączyć się mogą także inne podmioty, w tym jst. W ramach aktywizacji zawodowej przewidywana jest szeroka gama rozwiązań ukierunkowanych na identyfikację indywidualnych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia z określeniem właściwych kierunków wsparcia. Przewidywane jest zastosowanie programów wykorzystujących instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale także przedsięwzięć koncentrujących się na wybranej grupie potencjalnych beneficjentów, np. w zakresie reorientacji zawodowej rolników posiadających gospodarstwa poniżej 2 ha przeliczeniowych, z docelowym przejściem tych osób do systemu ZUS. Inne działania w ramach aktywizacji to zwiększenie mobilności zawodowej i terytorialnej osób aktywizowanych, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe. Wśród głównych typów przedsięwzięć wymienić należy również upowszechnianie oraz wdrażanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym subsydiowanie zatrudnienia. Wsparcie ukierunkowane będzie na osoby bezrobotne, a w szczególności: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko poniżej 6 roku życia (lub niepełnosprawne do 18 roku życia), migranci.

Poza środkami na aktywizację zawodową znaczące środki przewidziano na – dobrze znane i sprawdzone w poprzednim okresie programowania – zadania związane z zakładaniem działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Tego typu wsparcie dotychczas cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne