Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Projekt wykonawczy

Data publikacji: 07-05-2015 Autor: Kamil Sielicki

Projekt wykonawczy jest podstawowym elementem tzw. dokumentacji projektowej. Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, może być podstawą wyboru wykonawcy robót.

Wraz z wejściem w życie prawa budowlanego jedyną zdefiniowaną dokumentacją projektową stał się projekt budowlany. W związku z tym wszelkie kwestie związane z dokumentacją budowy, w tym dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnień budowlanych, praw i obowiązków projektanta, jego odpowiedzialności zawodowej, odnoszą się do projektu budowlanego.

Niezgodności między projektem budowlanym i projektem wykonawczym

Projekty wykonawcze są dokumentami uzupełniającymi i uszczegóławiającymi projekt budowlany, a w przypadku braku konieczności jego sporządzenia – służą prawidłowemu wykonaniu robót budowlanych. Tu trzeba podkreślić, że sporządzenie projektu wykonawczego jest obligatoryjne w przypadku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę w trybie prawa zamówień publicznych.

Mimo uzupełniającego charakteru projektu wykonawczego w stosunku do projektu budowlanego może się zdarzyć, że obie dokumentacje zawierają niezgodności lub pozostają ze sobą w sprzeczności. W takiej sytuacji, przyjmując zasadę nadrzędności projektu budowlanego w stosunku do projektu wykonawczego, rozwiązania przyjęte w tym ostatnim nie mogą być uznane za wiążące. W związku z tym, co do zasady, nie można realizować robót budowlanych niezgodnie z projektem budowlanym. Projekt wykonawczy sprzeczny lub niezgodny z projektem budowlanym jest bowiem obarczony błędem i rodzi konieczność doprowadzenia go do zgodności z projektem budowlanym.

Analogiczna zależność występuje między projektem wykonawczym a przedmiarem robót budowlanych. Projekt wykonawczy stanowi podstawę opracowania przedmiaru. W przypadku powstania jakichkolwiek rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem bezwzględnie pierwszeństwo należy przyznać projektowi budowlanemu i wykonawczemu. Ponadto należy wskazać, że zmiana projektu wykonawczego dokonana w wyniku zaistnienia sprzeczności lub niezgodności z projektem budowlanym (jako dokumentem wyższego rzędu) nie jest zmianą przedmiotu umowy, lecz jedynie usunięciem rozbieżności między tymi dokumentami.

Projekt wykonawczy jest podstawowym elementem tzw. dokumentacji projektowej. Stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym; może być podstawą wyboru wykonawcy robót. Projekt wykonawczy jest wykorzystywany w trakcie wykonywania robót budowlanych, ale też służy kontroli jakości ich wykonania. Ponadto na jego podstawie odbiera się zrealizowane roboty. W związku z tym rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny wprowadzać istotnych odstępstw od projektu budowlanego. Należy dążyć do spójności i jednolitości obu dokumentów, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian mających charakter istotny przy tworzeniu projektu zamiennego wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne