Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Paweł Szadorski

Decyzje w zakresie zbierania odpadów wydane przed 14 grudnia 2012 r. tracą ważność 23 stycznia 2015 r. Utrata ważności dotychczasowych decyzji wynika ze zmiany całościowego podejścia do systemu gospodarki odpadami.

Celem tzw. rewolucji śmieciowej jest m.in. określenie na nowo ram systemu gospodarki odpadami. Realizacją tego założenia miało być wejście w życie niespełna dwa lata temu ustawy o odpadach (dalej: Ustawa). W największym skrócie można wskazać, że Ustawa określiła nową hierarchię działań w zakresie gospodarowania odpadami. Obecnie przedstawia się ona następująco: 1) zapobieganie, 2) przygotowywanie do ponownego użycia, 3) recykling, 4) inne metody odzysku, np. odzysk energii, 5) unieszkodliwienie1. Ograniczenie czasowe ważności decyzji dotyczących zbierania odpadów stanowi jeden z elementów wprowadzenia w życie tej hierarchii.

Data graniczna

W art. 232 Ustawy przede wszystkim zmieniono nazewnictwo decyzji, jednocześnie odwołując się do definicji zawartych w Ustawie. Dotychczasowe zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, z chwilą wejścia w życie Ustawy stały się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Zbieranie odpadów oznacza gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie oraz tymczasowe magazynowanie (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 Ustawy), za „przetwarzanie” uważa się natomiast procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Artykuł 232 ust. 3 stanowi, że zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r.

Przepisy dotyczące ważności odnoszą się również do kolejnej grupy decyzji administracyjnych (zezwoleń) w przedmiocie gospodarowania odpadami. Chodzi o decyzje, dzięki którym podmiot mógł prowadzić odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport nie na podstawie odrębnego zezwolenia, ale na podstawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Drugą grupę stanowią decyzje, według których podmiot mógł prowadzić zbieranie lub transport nie na podstawie odrębnego zezwolenia na takie działania, lecz na podstawie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwienie. W przypadku obu tych grup decyzji2 zachowują one ważność na czas ich wydania, nie dłużej jednak niż do 23 stycznia 2015 r.

Ponieważ w obrocie istnieje wiele decyzji administracyjnych (zezwoleń) w zakresie gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, data 23 stycznia 2015 r. będzie datą bardzo istotną dla wielu podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Bez uzyskania nowych decyzji administracyjnych do tego czasu niemożliwe będzie bowiem dalsze prowadzenie działalności w tym zakresie. Okoliczność ta została w Ustawie mocno wyartykułowana. Posiadacz odpadów może bowiem – w okresie nie dłuższym niż do 23 stycznia 2015 r. – zlecić podmiotowi posiadającemu którąś ze wskazanych decyzji, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami. Przekazanie odpadów wiąże się z przekazaniem nowemu posiadaczowi również odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne