Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zgodnie z prawem europejskim

Data publikacji: 03-01-2006 Autor: Grzegorz Lang
Tagi:    kontrola

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że gminy mogą zlecać zadania własnym spółkom bez konieczności przeprowadzania przetargów. Dwa miesiące później Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie przeciwne.

Prawo zamówień publicznych nie stanowi już w Polsce wyłącznej domeny polskiego ustawodawcy. Procedury udzielania zamówień publicznych w Unii Europejskiej są koordynowane dyrektywami. Już niebawem, bo 1 lutego 2006 r., dyrektywy z początku lat dziewięćdziesiątych zostaną ostatecznie zastąpione dyrektywami z 2004 r.

Zamówienie publiczne w dyrektywach

Jednym z najważniejszych zagadnień interesującej nas dziedziny prawa jest zakres przedmiotowy stosowania reguł zamówień publicznych. Nowym impulsem do analiz jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Parking Brixen, które zapadło dwa miesiące po wydaniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. (sygn. II GSK 105/05). Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak stanowisko NSA ma się do orzecznictwa sądu europejskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/18/WE zamówienie publiczne to „umowa odpłatna zawarta na piśmie pomiędzy jednym lub więcej podmiotami gospodarczymi, która ma za przedmiot wykonanie robót budowlanych, dostawę towarów lub wykonanie usług w rozumieniu niniejszej dyrektywy”. Jednocześnie art. 1 ust. 1 lit. 3 definiuje koncesję na roboty budowlane jako „umowę taką jak zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym że wynagrodzenie za roboty składa się wyłącznie lub w części z prawa do eksploatacji obiektu budowlanego lub tego prawa wraz z zapłatą”. Analogicznie w art. 1 ust. pkt 4 zdefiniowana jest koncesja na usługi. Zgodnie z art. 17 dyrektywy jej przepisów nie stosuje się do koncesji na usługi. Z kolei koncesje na roboty budowlane podlegają dyrektywie, jeżeli koncesjonariusz jest zamawiającym (art. 58), a jeżeli nie jest zamawiającym, to jest zobowiązany tylko do ogłaszania zamiaru udzielenia zamówienia na roboty budowlane (art. 64).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne