Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odmowa pracy w komisji...

03 Kwiecień 2017 
Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego – jeżeli wartość zamówienia jest równa...

Powołanie Rady Zamówień...

03 Kwiecień 2017 
Po ponadtrzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych,...

Konsultacje publiczne w...

03 Kwiecień 2017 
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex...

Uprawnienia budowlane

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Władysław Kulon, Paweł Żmija
Tagi:    oświadczenie

Od wieków procesem inwestycyjnym kierowały osoby do tego uprawnione. Jedyne, co do dziś uległo w tym względzie zmianie, to kryteria uzyskiwania owych uprawnień.

W Polsce pierwszym aktem prawnym regulującym kwestię uzyskiwania uprawnień budowlanych było rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r., które określało zasady dopuszczania osób do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Aktualnie źródeł uczestniczenia osób posiadających odpowiednie uprawnienia w procesie budowlanym należy doszukiwać się w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. (dalej: Pb). Art. 5 ust. 1 przywołanej ustawy wskazuje, że: „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej”. Zawarty wprost nakaz projektowania i budowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, artykułuje nakaz zapewnienia udziału profesjonalnej obsługi, poczynając od etapu projektowania, przez realizację aż do oddania do użytkowania. Natomiast, by brać czynny udział w procesie inwestycyjnym, należy pełnić samodzielną funkcję w budownictwie. Legalną definicję samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zawiera art. 12 ust. 1 Pb.

Regulacje prawne

Prawo budowlane nie zawiera jednak pełnego katalogu wskazującego opis dziedzin przedmiotowej działalności. Twierdzenie to zwrot „w szczególności” w definicji samodzielnej funkcji technicznej. Tego typu zabieg miał zapewne dwie przyczyny. Po pierwsze – ewentualne pojawienia się nowych funkcji technicznych w budownictwie nie będzie wymagać zmiany ustawy, gdyż wystarcza w tym względzie jej wykładnia systemowa, a po drugie – spore znaczenie przypisano aktom wykonawczym w postaci rozporządzeń, którymi bez specjalnych problemów można dokonywać stosownych regulacji. Niemniej jednak w art. 12 ust. 2 Pb zastrzeżono, że: „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt. 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej uprawnieniami budowlanymi”. Powyższy zapis ogranicza możliwość uzyskania uprawnień budowlanych – wyznaczając dość ogólne kryteria – jak wykształcenie i praktyka zawodowa.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne