Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Negocjacje bez ogłoszenia

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Józef Górny
Rys. B. Brosz

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający negocjuje najpierw warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

 

Przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia mają istotny wpływ na zakres czynności, jakie na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe pzp, ustawa) zamawiający będzie musiał podjąć w związku z opisem przedmiotu zamówienia, określeniem jego rodzaju oraz ustaleniem wartości zamówienia.


Jeżeli wybór trybu postępowania następuje na podstawie przesłanki wymienionej odpowiednio w art. 209 ust. 1 pkt 3 lub art. 301 ust. 1 pkt 3 nowego pzp, zamawiający wykonuje pełen ustawowy zakres czynności związanych z opisem przedmiotu, określeniem rodzaju i ustaleniem wartości zamówienia.

 

Jeżeli zaś wybór tego trybu postępowania następuje w myśl przesłanki z:

 

 • art. 209 ust. 1 pkt 2 nowego pzp – opis przedmiotu oraz rodzaj i wartość zamówienia powinny odpowiadać treści regulaminu konkursu, o którym mowa w art. 333;
 • art. 301 ust. 1 pkt 2 nowego pzp – opis przedmiotu, rodzaj i wartość zamówienia powinny odpowiadać treści dokumentów zamówienia, w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym;
 • art. 301 ust. 1 pkt 4 nowego pzp – opis przedmiotu, rodzaj i wartość zamówienia powinny odpowiadać treści dokumentów zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, które doprowadziło do zawarcia umowy z wykonawcą, od której zamawiający odstąpił.

 

Pierwszy etap postępowania

 

Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na negocjowaniu przez zamawiającego warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez niego wykonawcami. Dokumentami służącymi wszczęciu pierwszego etapu postępowania są:

 

 • zaproszenie do negocjacji;
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 

Zaproszenie do negocjacji


Zgodnie z art. 210 ust. 2 zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej:

 

 • nazwę i adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
 • określenie trybu zamówienia oraz podstawy prawnej jego zastosowania;
 • określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
 • informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 • termin wykonania zamówienia;
 • obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 • miejsce i termin oraz sposób prowadzenia negocjacji z zamawiającym.

 

W związku z treścią art. 208 ust. 1 nowego pzp w zaproszeniu należy zamieścić także te projektowane warunki umowy, które będą przedmiotem dwustronnych poufnych negocjacji zamawiającego z wykonawcami.


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Fakultatywnym przepisem art. 302 nowego pzp ustawodawca stworzył możliwość zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Zamawiający może tego dokonać po wszczęciu postępowania, rozumianym jako skuteczne przekazanie zaproszenia do negocjacji wybranym wykonawcom (art. 302, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 2).
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamawiający zamieszcza w BZP przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na portalu internetowym UZP (art. 269 ust. 1). W przypadku zamieszczanych przez zamawiającego w BZP danych osobowych prawa, o których mowa w art. 15 i 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego (art. 269 ust. 2 nowego pzp).


W omawianym trybie postępowania decyzja o odstąpieniu od zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP w sposób istotny rzutuje na terminy wnoszenia środków ochrony prawnej. Jeżeli zamawiający zamieści ogłoszenie w BZP, termin wniesienia odwołania na wybór trybu przez wykonawców niezaproszonych do negocjacji i podmioty wymienione w art. 505 ust. 2 wynosi 5 dni (art. 515 ust. 3 pkt 2).

 

Jeżeli ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostanie opublikowane w BZP, terminy na wniesienie odwołań z powodu innych okoliczności niż wymienione w art. 515 ust. 1 pkt 2 wynoszą odpowiednio:

 

 • 15 dni od zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania (art. 515 ust. 4 pkt 1);
 • miesiąc od dnia zawarcia umowy z powodu okoliczności wymienionych w art. 515 ust. 4 pkt 3.


Zamawiający jest zobowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia (art. 267 ust. 3 nowego pzp).


Na podstawie art. 270 ust. 1 zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w inny sposób niż w BZP, w szczególności na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
W ustawie nie określono treści ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Jej zwiastunem jest art. 272 ust. 1, w którym wskazuje się, że: „Ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu”. Na podstawie delegacji art. 272 ust. 2 minister właściwy do spraw gospodarki „określi w drodze rozporządzenia zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (…), a także tryb przekazywania ogłoszeń, mając na względzie rodzaje ogłoszeń, tryby postępowania o udzielenie zamówienia oraz szczególne instrumenty i procedury”.


Wszczęcie pierwszego etapu postępowania


Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji (art. 210 ust. 1) o treści obejmującej co najmniej informacje wymienione w art. 210 ust. 2 nowego pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie zamawiający przekazuje wykonawcom zaproszenie do negocjacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1).


Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza – jednak wówczas nie może ona być mniejsza niż 2 (art. 210 ust. 3).


W przypadku, o którym mowa w art. 301 ust. 1 pkt 2, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym; przy czym stosuje się postanowienia art. 210 ust. 3.


Ustawa nie określa czasu, jaki należy zapewnić między dostarczeniem wykonawcy zaproszenia do negocjacji a wyznaczonym przez zamawiającego terminem negocjacji. Czas ten powinien być wystarczający do przygotowania się wykonawców do negocjacji warunków umowy na podstawie informacji zawartych w zaproszeniu do negocjacji.


Prowadzenie negocjacji


Zgodnie z art. 208 ust. 1 przedmiotem negocjacji są warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający prowadzi negocjacje z wykonawcami niepodlegającymi wykluczeniu oraz spełniającymi warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do negocjacji.
Prowadzone dwustronne negocjacje między zamawiającym a wykonawcami mają charakter poufny (art. 211 ust. 1). Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami (art. 166 ust. 2). Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. Postanowienia dotyczące pisemności postępowania stosuje się odpowiednio (art. 20 ust. 1).


Podczas negocjacji zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. W toku negocjacji zamawiający nie udziela wykonawcom informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami (art. 165 ust. 1 i 2).


Ustawa nie określa długości okresu negocjacyjnego. Negocjacje powinny być prowadzone do czasu, kiedy zamawiający będzie w stanie:

 

 • opisać ostatecznie przedmiot zamówienia;
 • opracować dokumenty zamówienia;
 • przeprowadzić drugi etap postępowania.

 

O zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, a następnie zaprasza do składania ofert tych wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i którzy pozostali w postępowaniu (art. 212 ust. 1). Zakończenie negocjacji kończy pierwszy etap postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

 

[...]

 

Józef Górny
wieloletni samorządowiec; arbiter z listy Prezesa UZP w latach 2004–2010; specjalista w dziedzinie IT

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne