Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

Data publikacji: 17-07-2020 Autor: Ewa Wiktorowska

Za pomocą jakich środków zamawiający może zaspokoić potrzeby zidentyfikowane podczas przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań? Artykuł 83 nowego pzp określa w tym zakresie kilka sposobów.

 

Nowe pzp w art. 83 określa obowiązek dokonania przez zamawiającego analizy potrzeb i wymagań. W ramach tej analizy zamawiający musi zweryfikować, czy zidentyfikowanej potrzeby nie da się zaspokoić za pomocą alternatywnych – względem zamówienia publicznego – środków.

 

Poszukiwanie alternatywnych środków


W ramach poszukiwania alternatywnych środków zrealizowania zidentyfikowanej potrzeby warto udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe jej zaspokojenie:

 

  • przez wykorzystanie zasobów włas­nych;
  • za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na usługi lub roboty budowlane;
  • przy pomocy organizacji pożytku publicznego;
  • dzięki innym niż wyżej wymienione alternatywnym środkom zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby, dopuszczonym przepisami właściwymi dla specyfiki podmiotu publicznego;•przez zamówienie publiczne.

 

Wykorzystanie zasobów własnych


Dokonując badania możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych, zamawiający publiczni muszą respektować obowiązujące ich przepisy.


Przykładowo: jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), realizując zadania własne w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, działają w myśl przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Może być ona prowadzona przez jst w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Ponadto jst w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Gminy mogą tworzyć spółki prawa handlowego, co do zasady, w celu prowadzenia działalności w sferze użyteczności publicznej1.


Z powyższego wynika, że jst mogą wykonywać zadania własne w jednej z następujących form:

 

  • przez powierzanie realizacji tych zadań własnym pracownikom;
  • przez działalność własnej jednostki organizacyjnej (zakład budżetowy);
  • przez działalność utworzonej przez siebie spółki prawa handlowego – tj. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • przez powierzenie wykonania określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy.

 

Pierwsze trzy z wyżej wymienionych form można uznać za wykonywanie zadania zasobami własnymi. Wybór określonej formy realizowania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego należy do organu stanowiącego tej jednostki. Rozstrzygnięcie rady gminy, rady powiatu lub sejmiku wojewódzkiego ma w tym zakresie charakter dyskrecjonalny i nie jest ograniczone przepisami ustawy. Jednocześnie ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera w tym zakresie żadnych przepisów, które preferowałyby którykolwiek ze sposobów wykonywania gospodarki komunalnej.
Dokonując analizy potrzeb i wymagań (dalej: Analiza), zamawiający publiczny będzie musiał zweryfikować, czy zaspokojenie zidentyfikowanej potrzeby jest możliwe (lub czy jest już ona realizowana) z wykorzystaniem zasobów własnych. W ramach rozeznania rynku powinien zbadać, czy takie działanie jest ekonomicznie uzasadnione i czy jednak nie byłoby korzystniej powierzyć wykonania określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy.


Partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na usługi lub roboty budowlane


Alternatywnym sposobem zaspokojenia potrzeby publicznej, w szczególności w sferze infrastruktury budowlanej, może być zawarcie przez zamawiającego umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) albo koncesji na roboty budowlane lub usługi. Podczas Analizy należy uwzględnić przepisy dotyczące tych instrumentów i spojrzeć na realizację potrzeby w tzw. cyklu życia – nie tylko dobierając odpowiednią technologię, w jakiej zamawiający zdecyduje się wybudować obiekt, ale także weryfikując, czy korzystniejsze będzie zrealizowanie budowy, a odrębnie prowadzenie eksploatacji obiektu budowlanego swoimi zasobami, czy raczej połączenie budowy i eksploatacji w jednej wieloletniej umowie.


Pytanie o zainteresowanie tą formą współpracy, jaką jest PPP, zamawiający może postawić np. w ramach konsultacji rynkowych. Możliwe jest także skorzystanie z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym i opracowanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu z efektywnością jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych (co jest wymagane przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego). Dokonując takiej oceny, podmiot publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, a także warunki ich zmiany.

 

Organizacje pożytku publicznego


Działalność organizacji pozarządowych jest uzupełnieniem działalności państwa. Dużą aktywność tego typu organizacji można zaobserwować m.in. w następujących obszarach: rehabilitacji i opieki nad ludźmi o szczególnych potrzebach, resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie, pomocy osobom uzależnionym i bezdomnym, kultury, wychowania, sportu i edukacji. Jeżeli zidentyfikowana potrzeba znajduje się w sferze działalności takich organizacji, zamawiający publiczny powinien przeanalizować, czy zaspokojenia tej potrzeby nie warto powierzyć tym organizacjom. Zamiast budować dom samotnych matek lub dom dziennego pobytu osób ze szczególnymi potrzebami być może warto powierzyć – w drodze grantu, dotacji lub kontraktu – realizację zadań w tym zakresie wybranej organizacji działającej w konkretnej gminie.

 

Inne alternatywne środki

 

Takim alternatywnym środkiem zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby, niekwalifikującym się do żadnego z wyżej omówionych rodzajów, może być najem budynku zamiast jego budowy lub zakupu (jest to zamówienie wyłączone z przepisów pzp).

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne