Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Prawomocne skazanie za przestępstwo a zatarcie skazania

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Małgorzata Filipek
Rys. B. Brosz

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, gdzie ustawodawca określił ścisły katalog przestępstw, których popełnienie uniemożliwia podmiotowi wzięcie udziału w postępowaniu.

 

Jednym z elementów weryfikacji wykonawcy w procesie udzielania zamówienia publicznego jest sprawdzenie, czy dany wykonawca nie podlega przesłankom wykluczenia z postępowania. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843; dalej: pzp) dokonana ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła wiele nowych regulacji w tym zakresie, modyfikując same podstawy wykluczenia i rozszerzając zbiór przestępstw, w przypadku których skazanie skutkuje ziszczeniem się przesłanki wykluczenia. Znajomość zasad i metod weryfikacji wykonawcy w zakresie przesłanek wykluczenia stanowi istotny klucz w walce o udzielenie zamówienia publicznego.

Katalog przestępstw stanowiących podstawę wykluczenia w myśl art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp

Ustawodawca określił ścisły katalog przestępstw, których popełnienie (co najmniej jednego) i potwierdzenie prawomocnym wyrokiem sądu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określone w tym przepisie kategorie i typy przestępstw przedstawiono w tabeli 1.

Zaistnienie jednej z przesłanek nie musi skutkować automatycznym wykluczeniem wykonawcy. Wykonawca może bowiem przedstawić dowody potwierdzające, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody lub zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i podjęcie określonych środków. Możliwość ta, zwana instytucją samooczyszczenia (self-cleaning), została przewidziana w art. 24 ust. 8 pzp i dotyczy zdarzeń ujętych w przesłankach z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pzp.

Należy jednak podkreślić, że podstawą wykluczenia w przypadku przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp jest prawomocny wyrok sądu. Brak prawomocnego wyroku – mimo ewentualnych podejrzeń, donosów czy anonimów – nie stanowi podstawy wykluczenia wykonawcy.

Dokumenty potwierdzające brak lub istnienie podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp

W celu zweryfikowania poprawności złożonego oświadczenia wskazanego w art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp, w tym przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp, zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)1. Przedmiotowy dokument ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp. Powinien on być wystawiony nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Realizację zadań związanych z prowadzeniem wspomnianego rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, które jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1158; dalej: ustawa o KRK).

W rejestrze gromadzone są konkretne dane, których zakres określono w art. 1 ust. 2 ustawy o KRK. Oprócz nich w rejestrze gromadzi się dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (zob. art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o KRK).

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie odpowiednich dokumentów, sporządzonych przez właściwy podmiot (zob. tabela 2). Zakres informacji, jakie powinny zawierać te dokumenty, określa art. 12 ustawy o KRK.

Terminy wykluczenia

Dla określonych rodzajów przestępstw określono w pzp terminy, których upływ skutkuje brakiem podstaw wykluczenia z postępowania (zob. tabela 3).

Wymiar kar, jakie ustawodawca przewiduje za popełnienie poszczególnych rodzajów przestępstw, jest zróżnicowany w zależności od wagi popełnionego czynu, okoliczności oraz zamiaru. Wśród kar można wyróżnić karę pozbawienia wolności (różny wymiar – od roku do 15 lat), ograniczenia wolności i grzywny.

Wymiar kar nie jest równoznaczny z okresem wykluczenia, a wydane zaświadczenia z KRK według obowiązujących przepisów nie zawierają takich danych. Informacja o treści „Nie figuruje w kartotece karnej KRK” oznacza, że dana osoba nie była w ogóle karana i to niezależnie od rodzaju przestępstwa czy to na podstawie zdarzeń określonych w art. 24 ust. 1 pzp, czy innych. Jeżeli osoba była karana np. za brak zapłaty alimentów, wówczas do zaświadczenia wydawana jest informacja o zakresie skazania – nie jest to jednak podstawa do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

 

[...]

 

Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne