Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nowe prawo zamówień publicznych

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Jerzy Pieróg, Żaneta Urbaniak
Rys. B. Brosz

Omawiamy rozwiązania systemowe zawarte w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując te najbardziej przyjazne zamawiającym i wykonawcom.

 

Nowe prawo zamówień publicznych nie czyni rewolucji w systemie, ale wprowadza wiele zmian, które w sposób znaczący mogą zmienić zarówno sposób działania zamawiających i wykonawców, jak i relacje między nimi. Ten brak rewolucji jest nie tyle zamierzony, co raczej uwarunkowany okolicznościami obiektywnymi, czyli treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych, a w szczególności dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE. W związku z tym zmiany w procedurach o wartości poniżej progów unijnych są znacznie większe niż w odniesieniu do procedur, które prowadzone są w stosunku do zamówień o wartości równej lub większej niż te progi.

Zamiarem projektodawców było natomiast uczynienie przepisów bardziej przyjaznymi zarówno dla zamawiających, którzy muszą je stosować, jak i – a może przede wszystkim – dla wykonawców, którzy muszą się do nich dostosować. Zamiar ten częściowo się powiódł, stąd rzeczywiście nowe prawo zamówień publicznych zawiera dużo więcej rozwiązań przyjaznych, czyli elastycznych, mniej skomplikowanych, głębiej opisanych i wyjaśnionych, prostszych i łatwiejszych niż obecnie obowiązujące prawo. Przy czym część tych rozwiązań jest przyjazna zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców, a część – tylko dla jednej ze stron. Poniżej omówiono wybrane rozwiązania ze wskazaniem, która strona może na nich bardziej skorzystać.

Wyodrębnienie procedury poniżej progów unijnych

Jedną z najbardziej znaczących zmian, która została przewidziana w nowej ustawie, jest wyodrębnienie specjalnej procedury dla zamówień o wartości powyżej 130 000 złotych, ale poniżej progów unijnych. Ta nowa uproszczona procedura ma na celu odformalizowanie udzielania zamówień o mniejszej wartości i wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na większą elastyczność w postępowaniu, umożliwiającą optymalną organizację udzielania zamówienia. Zmiana ta jest przyjazna zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców, powinna też mieć pozytywny wpływ na wzrost liczby ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W nowej procedurze przewidziano tylko cztery tryby udzielania zamówień. Trzy z nich są znane z obecnie obowiązującej ustawy, ale ich stosowanie jest mocno ograniczone i może mieć miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach. Natomiast czwarty tryb jest zupełnie nowy. Został nazwany trybem podstawowym, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji albo

2) może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość, albo

3) negocjuje treść ofert w celu ich ulepszania.

Przepisy zawierają więc trzy warianty postępowania dla trybu podstawowego:

1. W wariancie pierwszym, który najbardziej przypomina przetarg nieograniczony, zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ), wykonawcy składają oferty, zaś po ich ocenie następuje wybór oferty najkorzystniejszej. Ten wariant postępowania będzie miał zastosowanie, jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób wszystkich warunków zamówienia na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji oferty;

2. Wariant drugi ukształtowany jest w ten sposób, że zamawiający będzie uprawniony do prowadzenia negocjacji treści oferty w celu jej ulepszenia. Zamawiający ma możliwość prowadzenia negocjacji, pod warunkiem że przewidział tę możliwość na etapie przygotowania postępowania i wskazał ten zamiar w SWZ. Prowadzenie negocjacji treści oferty jest dopuszczalne, jeżeli nie prowadzi ona do zmiany treści SWZ oraz dotyczy tych elementów oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert;

3. W wariancie trzecim negocjacje są obowiązkowe, nie mogą jednak prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych w opisie potrzeb i wymagań (dalej: OPW) oraz mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.

Wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień publicznych należy uznać za zmianę dobrze rokującą zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Upraszcza on bowiem postępowanie, a wprowadzenie możliwości negocjacji w wariancie drugim i trzecim stanowi podstawę do zwiększenia roli dialogu zamawiającego z wykonawcami w celu uzyskania najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnych zamówień publicznych. Takie też postulaty na rynku zamówień publicznych zgłaszano od wielu lat.

Warto jednak zaznaczyć, że w każdym z wariantów negocjacyjnych ustawodawca przewidział trzy etapy postępowania. Dla wariantu drugiego trybu podstawowego w pierwszym etapie postępowania wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają oferty. W tym wariancie SWZ jest publikowana na stronie internetowej zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający po otwarciu ofert weryfikuje złożone oferty na okoliczność podstaw do ich odrzucenia z postępowania, a następnie zaprasza wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do drugiego etapu, czyli do negocjacji treści oferty w zakresie elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje o tym fakcie wykonawców i zaprasza ich do trzeciego etapu, jakim jest złożenie ofert ostatecznych, spośród których wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w postępowaniu.

Dla wariantu trzeciego trybu podstawowego w etapie pierwszym zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu, a w ślad za tym na stronie internetowej zapewnia wykonawcom pełny i nieograniczony dostęp do OPW. W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają ofertę, która podlega negocjacjom w zakresie warunków zamówienia w celu podniesienia efektywności danego zamówienia. Te obligatoryjne negocjacje stanowią etap drugi. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza SWZ, która stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w OPW, w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. W trzecim etapie zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, a do zaproszenia zobowiązany jest załączyć SWZ w brzmieniu ustalonym w trakcie negocjacji. W odpowiedzi na zaproszenie wykonawcy składają oferty ostateczne, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

[...]

 

Jerzy Pieróg
adwokat w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy

Żaneta Urbaniak
adwokat w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne