Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

MiniPortal UZP – pierwsze doświadczenia

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Adam Wiktorowski

Czy miniPortal – będący rozwiązaniem przejściowym umożliwiającym prowadzenie postępowań oraz komunikację między zamawiającym a wykonawcą w formie elektronicznej – spełnia swoje zadania?

 

Z dniem 18 października 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy, w myśl których – przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości równej kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekraczającej – zamawiający muszą stosować regulacje związane z tzw. pełną elektronizacją. Nie zagłębiając się w szczegóły, należy wskazać, że postępowania wszczynane od tego dnia muszą przewidywać komunikację z wykonawcami jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co wyłącza możliwość komunikowania się za pomocą szeroko rozpowszechnionego w naszym kraju faksu czy też, co nadal się spotyka, komunikacji za pośrednictwem np. operatora pocztowego. W celu zagwarantowania możliwości prowadzenia postępowań przetargowych z uwzględnieniem wspomnianej zmiany przepisów pzp w pierwszych dniach października 2018 r. zostało udostępnione bezpłatne narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE (zob. ramka: Informacja UZP…). Narzędziem tym jest miniPortal i stanowi on swoistą protezę, która w najbliższym czasie ma pozwolić na kontraktowanie zamówień o wartości unijnej tym jednostkom zamawiającym, które nie posiadają własnych narzędzi informatycznych mogących podołać wymogom postawionym przez przepisy prawa.

Czynności zamawiającego

Jednostka zamawiająca, która chce używać miniPortalu, musi posiadać:
 

  • konto w Biuletynie Zamówień Publicznych;
  • skrzynkę podawczą (z uprawnieniami instytucji publicznej).


Brak spełnienia powyższych wymagań wyklucza możliwość przeprowadzenia postępowania z wykorzystaniem miniPortalu, dlatego w pierwszej kolejności zamawiający powinien odpowiednio: albo wystąpić o założenie konta w BZP, albo założyć konto podmiotu publicznego na ePUAP oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień instytucji publicznej.

Jeśli jednostka zamawiająca spełnia powyższe wymogi, może wykorzystać funkcjonalności miniPortalu do przeprowadzenia postępowania. Zgodnie z zaleceniami UZP po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może przystąpić do stworzenia karty danego postępowania, wypełniając stosowny formularz wymagający od niego podania właśnie numeru opublikowanego ogłoszenia, numeru referencyjnego (jaki został nadany wewnętrznie prowadzonemu postępowaniu) oraz wyznaczonym terminom składania i otwarcia ofert. Po podjęciu decyzji o opublikowaniu formularza system automatycznie udostępni dla danego postępowania klucz publiczny, który wykonawcy będą zobligowani wykorzystać w celu zaszyfrowania oferty oraz towarzyszących jej dokumentów lub oświadczeń, np. JEDZ. Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal opublikuje na wspomnianej karcie postępowania dodatkowy, prywatny klucz, którego będzie musiał użyć zamawiający, aby odszyfrować złożone oferty. Zarówno szyfrowanie, jak i odszyfrowanie ofert następuje przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert, którą uczestnicy postępowania mogą pobrać ze strony miniPortalu. Warunkiem niezbędnym do korzystania z tej aplikacji jest połączenie z siecią internet, a wszystkie czynności za jej pośrednictwem powinny być wykonywane online.

Oczywiście, zamawiający ma możliwość odszyfrowania tych plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert, przy użyciu wygenerowanego przez miniPortal klucza prywatnego, w trakcie jawnej (a więc w obecności wykonawców) sesji otwarcia ofert.

Warto przypomnieć zamawiającym również o konieczności każdorazowej zmiany, na utworzonej karcie postępowania, terminów składania i otwarcia ofert dla danego postępowania. Czynność ta jest nieodzowna w przypadku, gdy zamawiający w dokumentacji postępowania zmieni termin składania ofert – w przypadku braku takiej zmiany system po upływie pierwotnie określonego terminu opublikuje klucz prywatny, a więc pozwoli (hipotetycznie) zamawiającemu na zapoznanie się z treścią ofert złożonych w pierwotnym terminie, a przed upływem nowego terminu na ich otwarcie, jaki został wyznaczony przez nowe brzmienie dokumentacji przetargowej. Czas pokaże, czy taka sytuacja będzie traktowana jako wypełnienie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp ze względu na wystąpienie niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

[...]

 

Adam Wiktorowski

prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne