Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Stosowanie rodo w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Agata Smerd

Omawiamy kwestię praw osób, których dane dotyczą, na gruncie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (projekt UC100, który na dzień oddania niniejszego artykułu został skierowany do Rady Ministrów – dalej: projekt ustawy wdrażającej rodo) zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych na gruncie art. 13 rodo, powinien w klauzuli informacyjnej uwzględnić m.in. informację o ograniczeniach w stosowaniu wykonywania praw osób, których dane dotyczą (art. 15 i 18 rodo).

Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą

W myśl art. 15 rodo osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych, informacji o tym, jakie jej dane są przetwarzane, a także do uzyskania kopii danych osobowych. Prawo to jest realizowane w drodze kontaktu z administratorem danych.

W przypadku zamówień publicznych osoby fizyczne, wskazane np. w ramach tzw. potencjału kadrowego, lub osoby fizyczne, których dane zostały w inny sposób ujawnione zamawiającemu, mogą występować do zamawiającego o podanie ww. informacji. Takie działanie, gdyby było realizowane na skalę masową, wpłynęłoby negatywnie na efektywność i szybkość realizowanych zakupów publicznych.

 

Ministerstwo Cyfryzacji, będące wnioskodawcą projektu ustawy wdrażającej rodo, zauważa tę kwestię i proponuje, aby do pzp wprowadzić regulację, zgodnie z którą w przypadku, gdyby żądanie osoby fizycznej do dostępu do swoich danych lub żądanie kopii danych wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający miałby prawo uzyskać od tej osoby informacje pozwalające na identyfikację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym te dane się znajdują. Podobna regulacja dotyczyć ma protokołu postępowania i etapu po udzieleniu zamówienia publicznego.

Nie do końca jednak zrozumiałe jest wprowadzenie tego przepisu do pzp, skoro niemal identyczna regulacja funkcjonuje już od maja br. w art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Innym prawem osoby fizycznej, określonym w art. 18 rodo, jest prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności w sytuacji gdy: osoba fizyczna wnosi sprzeciw, prawidłowość danych jest kwestionowana lub administrator nie potrzebuje już tych danych do celów, dla których zostały one zebrane. W związku z tym, że takie żądanie w procesie zakupowym mogłoby sparaliżować proces udzielania zamówień, w projekcie ustawy wdrażającej rodo proponuje się, aby takie żądanie nie powodowało ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (projektowany art. 8a ust. 4 pzp).

Z kolei na mocy art. 16 rodo osoba fizyczna ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, w szczególności gdy: dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie albo wniosła sprzeciw lub dane były przetwarzane niezgodnie z przepisami itp. Projekt ustawy wdrażającej rodo przewiduje, aby takie sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych nie prowadziło do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani do zmiany postanowień umowy.

[...]

 

Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, autorka publikacji poświęconych zamówieniom publicznym, z zamówieniami publicznymi związana zawodowo od ponad 15 lat; koordynuje realizację polityk zakupowych we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie środowiskowym, a także pełni funkcję IOD

Data aktualizacji: 23-11-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne