Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Stosowanie rodo w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Agata Smerd

Omawiamy kwestię praw osób, których dane dotyczą, na gruncie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (projekt UC100, który na dzień oddania niniejszego artykułu został skierowany do Rady Ministrów – dalej: projekt ustawy wdrażającej rodo) zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych na gruncie art. 13 rodo, powinien w klauzuli informacyjnej uwzględnić m.in. informację o ograniczeniach w stosowaniu wykonywania praw osób, których dane dotyczą (art. 15 i 18 rodo).

Wykonywanie praw osób, których dane dotyczą

W myśl art. 15 rodo osoba fizyczna ma prawo do dostępu do swoich danych, informacji o tym, jakie jej dane są przetwarzane, a także do uzyskania kopii danych osobowych. Prawo to jest realizowane w drodze kontaktu z administratorem danych.

W przypadku zamówień publicznych osoby fizyczne, wskazane np. w ramach tzw. potencjału kadrowego, lub osoby fizyczne, których dane zostały w inny sposób ujawnione zamawiającemu, mogą występować do zamawiającego o podanie ww. informacji. Takie działanie, gdyby było realizowane na skalę masową, wpłynęłoby negatywnie na efektywność i szybkość realizowanych zakupów publicznych.

 

Ministerstwo Cyfryzacji, będące wnioskodawcą projektu ustawy wdrażającej rodo, zauważa tę kwestię i proponuje, aby do pzp wprowadzić regulację, zgodnie z którą w przypadku, gdyby żądanie osoby fizycznej do dostępu do swoich danych lub żądanie kopii danych wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający miałby prawo uzyskać od tej osoby informacje pozwalające na identyfikację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym te dane się znajdują. Podobna regulacja dotyczyć ma protokołu postępowania i etapu po udzieleniu zamówienia publicznego.

Nie do końca jednak zrozumiałe jest wprowadzenie tego przepisu do pzp, skoro niemal identyczna regulacja funkcjonuje już od maja br. w art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Innym prawem osoby fizycznej, określonym w art. 18 rodo, jest prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności w sytuacji gdy: osoba fizyczna wnosi sprzeciw, prawidłowość danych jest kwestionowana lub administrator nie potrzebuje już tych danych do celów, dla których zostały one zebrane. W związku z tym, że takie żądanie w procesie zakupowym mogłoby sparaliżować proces udzielania zamówień, w projekcie ustawy wdrażającej rodo proponuje się, aby takie żądanie nie powodowało ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (projektowany art. 8a ust. 4 pzp).

Z kolei na mocy art. 16 rodo osoba fizyczna ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, w szczególności gdy: dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie albo wniosła sprzeciw lub dane były przetwarzane niezgodnie z przepisami itp. Projekt ustawy wdrażającej rodo przewiduje, aby takie sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych nie prowadziło do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani do zmiany postanowień umowy.

[...]

 

Agata Smerd
szkoleniowiec, praktyk, autorka publikacji poświęconych zamówieniom publicznym, z zamówieniami publicznymi związana zawodowo od ponad 15 lat; koordynuje realizację polityk zakupowych we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie środowiskowym, a także pełni funkcję IOD

Data aktualizacji: 23-11-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne