Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

JEDZ w konkursie

Data publikacji: 31-10-2018 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy
Autor: Rys. B. Brosz

Czy w postępowaniach konkursowych o wartości przekraczającej progi unijne, analogicznie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien żądać złożenia JEDZ?

 

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Przygotowując i przeprowadzając konkursy, można odnieść wrażenie, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych kryją w sobie wiele niewiadomych, które w praktyce powodują, że organizatorzy konkursów bardzo różnie formułują zasady kwalifikacji uczestników oraz wyboru prac konkursowych. Najczęściej różnice te wynikają z próby przeniesienia konkretnych regulacji dotyczących wyłącznie zamówień publicznych na grunt procedury konkursowej.

Konkurs a zamówienie

Trzeba jasno podkreślić, że konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, a nie zamówieniem publicznym. Przepisy dotyczące zamówień publicznych mają zastosowanie do konkursu wyłącznie wtedy, gdy właściwa regulacja wskazana w art. 110–127 pzp wprost się do nich odniesie. Jak wskazał Prezes UZP w informacji o wyniku kontroli doraźnej z 3 kwietnia 2015 r. (UZP/DKD/WKZ/421/18 (3) 15/MT KNZ/7/15): „Podstawowa różnica wskazująca na odmienność regulacji dotyczących konkursów od postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynika z samej istoty konkursu, który jest przyrzeczeniem publicznym, w wyniku którego nie dochodzi do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Konkurs nie stanowi zatem trybu udzielenia zamówienia, może natomiast przeprowadzenie takiego postępowania poprzedzać i stanowić etap przygotowania do realizacji określonego zamierzenia inwestycyjnego”.

Warto również zwrócić uwagę na to, że przepisy dotyczące konkursu często posługują się konstrukcją odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Taki stan rzeczy powoduje często nadinterpretację regulacji prawa i stosowanie w konkursie przepisów, które dotyczą wyłącznie zamówień publicznych, czego skutkiem są wątpliwości interpretacyjne nie tylko uczestników konkursu, ale i samego organizatora.

Wątpliwości interpretacyjne

Problemy związane z odpowiednim stosowaniem przepisów mogą się pojawić m.in. w odniesieniu do następujących uregulowań:

 

  • art. 8 ust. 3 pzp (nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp; przepis stosuje się odpowiednio do konkursu);
  • art. 111 ust. 5 pzp (do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 112 ust. 1 pzp (organizatorem konkursu jest zamawiający; przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 pzp stosuje się odpowiednio);•art. 112 ust. 4 pzp (do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 115 ust. 2 pkt 3 pzp (ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 116 ust. 2 pkt 6 (regulamin konkursu określa w szczególności informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przepis art. 25 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 118 ust. 3 pzp (uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie; przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie);
  • art. 120 ust. 3 pzp (do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 122 ust. 1 pzp (sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie; przepis art. 87 ust. 1 pzp stosuje się odpowiednio);
  • art. 124 pzp (zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe, albo jeżeli nie rozstrzyg­nięto konkursu; do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp stosuje się odpowiednio).


W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi treści regulaminu konkursu w zakresie wymagań stawianych uczestnikom warto zwrócić szczególną uwagę na sposób formułowania i weryfikacji wymagań podmiotowych i odpowiedniego zastosowania przepisów dotyczących kwalifikacji uczestników konkursu do etapu składania prac konkursowych.

[...]

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca

Data aktualizacji: 23-11-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne