Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Konsorcjum w nowym pzp

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Czy zgodnie z nowym pzp wykonawcy będą mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia?
Nowa ustawa, tak jak dotychczas obowiązująca (zob. art. 23 pzp z 2004 r.), zawiera regulacje dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zostały one sprecyzowane w art. 58–60. Przepisy nowego pzp wdrażają m.in. przepisy dyrektywy 2014/24/UE, gdzie w art. 19 ust. 2 i 3 wskazano, że grupy wykonawców mogą brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dowolnej formie prawnej. To, w jaki sposób konsorcjanci wezmą udział w postępowaniu, nie może być narzucone przez instytucję zamawiającą lub państwo członkowskie. Przepisy unijne pozwalają państwom członkowskim natomiast na wprowadzenie zasad współpracy konsorcjantów, w tym na określenie przez zamawiającego szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


Ustawodawca stawia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia dwa wymogi formalne:

 

  • ustanowienie pełnomocnika;
  • przekazanie kopii umowy regulującej współpracę (omówiono poniżej).

 

W ramach pierwszego wymogu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego w dwóch możliwych wariantach umocowania: •do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu lub•do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu i do podpisania umowy.


Pełnomocnictwo w tym zakresie jest pełnomocnictwem rodzajowym, powinno więc wskazywać dokładnie czynności, do których upoważniony jest podmiot w tym pełnomocnictwie określony. Ponadto forma pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi musi spełniać wymagania co do formy złożenia oferty (zob. art. 99 § 1 kc).

Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców?


Względem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, pod warunkiem że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu (art. 58 ust. 4 nowego pzp). Należy pamiętać, że w myśl art. 19 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE sprecyzowanie szczególnych wymagań musi być obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne. Zastrzeżenie takie powinno być wskazane przez zamawiającego w SWZ. W sytuacji wprowadzenia odpowiednich wymagań wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani dostosować się do zasad narzuconych przez zamawiającego między innymi poprzez odpowiednie skonstruowanie postanowień umownych określających wzajemne relacje. Natomiast gdy zamawiający takiego zastrzeżenia nie uczyni, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mogli w dowolny sposób ukształtować obowiązki każdego z nich podczas realizacji zamówienia. Należy podkreślić, że w pzp brak jest sankcji za niezastosowanie się do wymagań zamawiającego określonych na podstawie analizowanego przepisu. Jednak zaleca się odpowiednie ukształtowanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, aby możliwe było skuteczne wymaganie od wykonawców na etapie realizacji zamówienia działania zgodnego z wytycznymi zamawiającego, np. poprzez wprowadzenie odpowiednich kar umownych.

 

[...]

 

Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne