Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia o charakterze mieszanym

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Jakie przepisy należy stosować w przypadku udzielania zamówień o charakterze mieszanym zgodnie z nowym pzp?

 

Podstawą prawną dla udzielania takich zamówień będzie od 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Ustawodawca zdecydował się w tym akcie prawnym na zmianę podejścia do zamówień mieszanych, czyli takich, które podlegają różnym reżimom prawnym (np. właściwym dla zamówienia klasycznego, sektorowego lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa). W treści uzasadnienia do projektu nowego pzp wskazano, że: „Nowe przepisy ustrukturyzowano na podstawie czytelnego podziału zamówień o charakterze mieszanym na zamówienia podzielne na części, niepodzielne na części oraz służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności”. Zatem reguły, które wprowadzono w rozdziale 4 działu I pzp (art. 24–27), dotyczące zamówień o charakterze mieszanym, zostały usystematyzowane według kolejności ich stosowania.

 

W jaki sposób zamawiający powinien postępować w przypadku zamówień mieszanych podzielnych na części?

 

W myśl art. 24 ust. 1 nowego pzp, jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy:

 

 

  1. dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych lub
  2. oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający w takim przypadku może udzielić jednego zamówienia, tzw. zamówienia mieszanego, albo też podzielić zamówienie na części.

 

Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o udzieleniu zamówienia z podziałem na części, do udzielenia każdego zamówienia zobowiązany jest zastosować przepisy ustawy właściwe dla danej części, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1, 2 i 4 nowego pzp. Zatem zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 2 nowego pzp, nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadziłoby to do niestosowania przepisów ustawy.

 

W związku z tym że ustawodawca w art. 24 ust. 2 nowego pzp odwołał się do art. 30 ust. 1, 2 i 4, należy zauważyć, że w sytuacji udzielania zamówień mieszanych z podziałem na części:

 

  1. dotyczących robót budowlanych lub usług – zamawiający powinien brać pod uwagę wartość zamówienia obejmującą łączną wartość poszczególnych części zamówienia;
  2. dotyczących nabycia podobnych dostaw – wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw;
  3. do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia (jest to wyjątek od zasady wyrażonej w punkcie 1 i 2 powyżej).

 

[...]

Agnieszka Szulakowska

doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne