Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

W trybie negocjacji bez ogłoszenia

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Kiedy można zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniach klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne?


W nowym pzp uregulowano przesłanki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia analogicznie jak dotychczas. Przesłanki te określa art. 301 nowej ustawy, w którym zawarto odwołanie do regulacji podstawowej, jaką jest art. 209 (dotyczący postępowań o wartości równej progom unijnym lub większej), wprowadzając nieznaczne modyfikacje. W postępowaniach klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne można zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia, w sytuacji gdy:

 

  1. zaproszenie do negocjacji jest nagrodą w rozstrzygniętym konkursie dla co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych, zgodnie z art. 326 pkt 2 ustawy (przesłanka wynikająca z art. 209 ust. 1 pkt 2);
  2. przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (przesłanka wynikająca z art. 209 ust. 1 pkt 3);
  3. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
  4. ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla trybu podstawowego;
  5. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na roboty budowlane zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a udzielenie zamówienia jest niezbędne do zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia, jeżeli wszczęcie negocjacji bez ogłoszenia nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy, czyli pozostaje w bezpośrednim związku czasowym z zakończeniem obowiązywania niezrealizowanej w pełni umowy; w takim przypadku obowiązkowe jest zaproszenie do negocjacji wykonawców, którzy złożyli oferty we wcześniejszym postępowaniu (z wyjątkiem wykonawcy, z którym została zawarta umowa, od której zamawiający odstąpił); można zaprosić do negocjacji również dodatkowe podmioty.


Czy w trybie negocjacji bez ogłoszenia zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy jest obowiązkowe?

 

W trybie negocjacji bez ogłoszenia wszczęcie postępowania następuje przez przekazanie zaproszenia do negocjacji wybranym wykonawcom. Zamawiający z góry wie, z kim będzie chciał negocjować warunki umowy, i to on decyduje o kręgu wykonawców zaproszonych do negocjacji, jak również do składania ofert. Opublikowanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy nie jest zatem obowiązkowe. Zamawiający może jednak zamieścić takie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w ramach tzw. dobrowolnej przejrzystości ex ante. Zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy niesie ze sobą korzyść w postaci braku ryzyka unieważnienia umowy zawartej wskutek negocjacji bez ogłoszenia. Zgodnie bowiem z art. 457 ust. 2 pkt 1 nowego pzp umowa zawarta z naruszeniem ustawy nie podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast zgodnie z art. 515 ust. 4 pkt 1 i 3 nowej ustawy w przypadku braku publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy wykonawcy mają więcej czasu na wniesienie odwołania od zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia. Jest to bowiem aż 15 dni od publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania lub miesiąc od zawarcia umowy, jeśli ogłoszenia o wyniku postępowania nie opublikowano wcale albo nie zawierało ono uzasadnienia, dlaczego zastosowano tryb negocjacji bez ogłoszenia. Niepoinformowanie rynku o zamiarze zawarcia umowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia spowoduje, że zamawiający przez dłuższy czas będą pozostawać w niepewności co do możliwości zakwestionowania ich decyzji o udzieleniu zamówienia w tym trybie.

 

[...]

 

Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne