Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Analizowanie potrzeb i wymagań

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Czy wszyscy zamawiający są zobowiązani do przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań?


Z treści art. 83 ust. 1 nowego pzp wynika, że do przeprowadzenia – przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – analizy potrzeb i wymagań, przy uwzględnieniu rodzaju i wartości zamówienia, będą zobowiązani wyłącznie zamawiający publiczni. W art. 4, 5 i 6 nowego pzp ustawodawca odróżnił zamawiających publicznych od zamawiających sektorowych i subsydiowanych, a zatem w przypadku zamawiających sektorowych i subsydiowanych analiza nie będzie wymagana.


Zgodnie z art. 4 nowego pzp zamawiającymi publicznymi są:

 

 

  1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
  2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
  4. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

 

Wyłącznie podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane do dokonania analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość będzie równa progom unijnym lub wyższa.

 

[...]

 

Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne