Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Umowy o zamówienia w czasach epidemii

Data publikacji: 03-06-2020

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Jakie czynności musi podjąć strona umowy, aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie epidemii na realizowane zamówienie publiczne?


W art. 15r specustawy wprowadzono procedurę ustalenia i wykazania okoliczności związanych z COVID-19, które wpływają lub mogą wpływać na realizację obowiązków umownych. Podstawowym obowiązkiem każdej ze stron umowy (zamawiającego i wykonawcy) jest niezwłoczne poinformowanie drugiej strony o wpływie zaistniałych okoliczności na należytą realizację umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić (sam fakt wystąpienia epidemii nie stanowi podstawy do dokonania jakiejkolwiek zmiany w umowie). Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do powyższych informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć aspektów wskazanych w art. 15r ust. 1 specustawy. Przy czym mogą to być zarówno dokumenty wystawione przez podmioty zewnętrzne, jak i oświadczenia własne stron, np.:

 

  • zestawienia pracowników;
  • informacje o absencji pracowników (np. zwolnienia lekarskie);
  • notatki ze spotkań lub rad budowy;
  • wszelkiego rodzaju korespondencja prowadzona z dostawcami (potwierdzająca utrudnienia z dostawami) lub usługodawcami;
  • informacje (dokumenty) potwierdzające uzasadniony wzrost kosztów;
  • decyzja o poddaniu pracownika kwarantannie lub zamknięciu zakładu pracy;
  • wszelkie akty administracyjne dotyczące wprowadzenia ograniczeń, nakazów, zakazów.


Ponadto ustawodawca nie narzucił żadnych ograniczeń ani w odniesieniu do formy przekazywanych dowodów, ani do sposobu ich przekazywania – kwestię tę pozostawiając woli stron. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów (gdy przedstawione informacje są niewystarczające lub nie potwierdzają roszczeń), które potwierdzają wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie łączącej strony umowy. Wynika z tego, że ustawodawca dużą wagę przykłada do kwestii dowodowych – konieczne jest udowodnienie, że okoliczności zw. z wystąpieniem COVID-19 faktycznie wpłynęły na proces realizacji danego zamówienia objętego umową. Wykazanie tego faktu należy do strony, która na wpływ tych zdarzeń się powołuje. Strona umowy, u której wystąpiły opisane wyżej zdarzenia związane z COVID-19, ma obowiązek przedstawienia swojego stanowiska wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczeń i dokumentów (art. 15r ust. 3). Przekazanie kolejnych dokumentów przedłuża wskazany termin o kolejne 14 dni, co może się powtarzać wielokrotnie, bez ustawowych ograniczeń. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wpływ ten jest znikomy, albo iż nie zaistniał w ogóle, może nie podjąć żadnych działań – w takiej sytuacji umowa powinna być realizowana zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem.


Jeśli wpływ, o którym mowa, zostanie potwierdzony, można zmienić umowę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp (art. 15r ust. 4), a może to dotyczyć w szczególności:

 

  1.  zmiany terminu wykonania umowy (np. przez skrócenie lub wydłużenie terminu) lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części;
  2. zmiany sposobu wykonania dostawy, usługi (jeżeli jest taka możliwość, przedmiot umowy może być np. realizowany zdalnie zamiast stacjonarnie w siedzibie zamawiającego) lub robót budowlanych (np. wykonanie robót przy zastosowaniu innych technologii);
  3. zmiany zakresu zamówienia, wraz z jednoczesną odpowiednią zmianą wynagrodzenia, – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

 

Należy podkreślić, że podobnie jak w przypadku procedury dowodowej katalog dopuszczalnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego ma charakter otwarty, co oznacza, że strony umowy mogą dokonać także innych modyfikacji postanowień umowy, jeżeli pozwoli to na dalszą realizację zamówienia publicznego (np. dotyczących wcześniejszego zwrotu – w całości lub części – zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwości wprowadzenia zaliczek lub zmiany sposobu płatności).


Ustawa daje prawo dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Oznacza to, że każda poszczególna zmiana umowy nie może powodować wzrostu wynagrodzenia wyższego niż 50% wartości pierwotnej umowy. Można zatem dokonać kilku zmian umowy, które spowodują łączny wzrost wynagrodzenia powyżej 50% pierwotnej wartości umowy, pod tym jednak warunkiem że poszczególna zmiana umowy nie będzie wyższa od wskazanej wartości.

 

Ustawodawca ustalił, że jeżeli postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą umożliwiały korzystniejsze ukształtowanie sytuacji wykonawcy w stosunku do możliwości wynikających z przepisów ustawy, do zmiany umowy stosuje się postanowienia umowy, z zastrzeżeniem że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

 

[...]

 

Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne