Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Waloryzacja wynagrodzenia z art. 142 ust. 5 pzp

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.
 
Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, aby w prawidłowy sposób wywiązać się z obowiązków wynikających z art. 142 ust. 5 pzp?
 
Zawierając umowę na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w jej treści postanowienia dotyczące zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym i dotyczących: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 
 
Z analizowanego przepisu wynika, że zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy może nastąpić w sytuacji, gdy zmiany przepisów będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Samo wystąpienie zdarzenia określonego w tym przepisie nie stanowi warunku wprowadzenia zmian w umowie, konieczna jest każdorazowa analiza i kalkulacja wpływu określonych zmian na koszt realizacji konkretnego zamówienia przez strony zawartej umowy. Na wykonawcy spoczywa np. obowiązek wykazania zamawiającemu wpływu tych zmian na realne koszty ponoszone przez niego przy realizacji zamówienia. Wprowadzając do umowy klauzule waloryzacyjne, zamawiający powinien w sposób precyzyjny określić, w jakich okolicznościach wynagrodzenie może podlegać zmianie, oraz wskazać zasady obliczania wysokości jego zmiany. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca, nakładając na zamawiającego obowiązek opisania zasad wprowadzenia zmian wynagrodzenia wykonawcy, pozostawił mu swobodę określenia mechanizmu wprowadzenia tych zmian. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę – musi on bowiem wykazać, że zmiana przepisów będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana na podstawie z góry przyjętych w umowie wskaźników, lecz powinna być poprzedzona odpowiednim wyliczeniem (udokumentowana). Po otrzymaniu stosownych wyliczeń zamawiający powinien móc dokonać oceny zasadności proponowanej zmiany oraz weryfikacji prawidłowości wyliczeń wykonawcy. Zamawiający w szczególności może wymagać od wykonawcy: 
1) przedstawienia przyjętych przez wykonawcę zasad kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założeń co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 
2) wykazania wpływu zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp, na wysokość kosztów wykonania umowy przez wykonawcę; 
3) przedstawienia szczegółowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę.
 
Mając powyższe na względzie, zamawiający powinien w treści umowy wskazać w szczególności: terminy, od których nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, sposób wprowadzenia tej zmiany, a także obowiązki dowodowe wykonawcy (zob. wyrok KIO z 16 marca 2015 r., KIO 413/15). Przepis art. 142 ust. 5 pzp jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, zatem brak odpowiednich postanowień w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stanowi podstawę do kwestionowania treści siwz w drodze korzystania ze środków ochrony prawnej. Ponadto warto pamiętać, że zmiana wymienionych w art. 142 ust. 5 pzp stawek czy zasad może powodować zarówno wzrost, jak i obniżenie kosztów realizacji zamówienia. 
 
[...]
 
Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne