Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zasady udzielania zamówień bagatelnych

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Od jakiej wartości zamówienie będzie uznawane za zamówienie bagatelne?

Zamówieniem bagatelnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej nowe pzp) jest zamówienie klasyczne, którego wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł. Przy czym zamówienie jest rozumiane jako umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Tym samym uznanie zamówienia za bagatelne wymagać będzie od zamawiającego prawidłowego określenia jego wartości, odpłatność stanowi bowiem element konieczny zamówienia publicznego. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 nowego pzp (art. 28–36), ustalając wartość szacunkową w przedziale 50 000–130 000 zł, zamawiający zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem przepisów art. 82 (sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach), art. 267 ust. 1 (zamieszczanie ogłoszeń w BZP) i ust. 2 pkt 9 (wskazanie rodzaju ogłoszenia publikowanego w BZP – ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym), a także art. 268 (zakres ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym), art. 269 ust. 1 (zamieszczenie ogłoszenia w BZP za pomocą elektronicznych formularzy na stronach portalu UZP), art. 271 ust. 1–3 (zasady zamieszczania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z zasadami przesunięcia terminu składania ofert) oraz art. 272 (minimalne wymagania dotyczące ogłoszenia oraz odesłanie do delegacji ustawowej o wzorach ogłoszeń).

Jaką procedurę przewiduje nowa ustawa do udzielania zamówień bagatelnych?

Zamówienia bagatelne udzielane będą zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 268, stanowiącym, że zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w BZP wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Ogłoszenie takie będzie musiało zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności wskazywać termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. W uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Mając na względzie wymogi art. 271 ust. 1–3, zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach.

Czy obowiązek udzielenia zamówienia bagatelnego dotyczy wszystkich podmiotów zamawiających?

W art. 2 ust. 2 nowego pzp określono przepisy dotyczące zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, udzielanych przez zamawiających publicznych. Aby odpowiedzieć na pytanie, należy więc zdefiniować pojęcia „zamówienie klasyczne” i „zamawiający publiczny”.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne