Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 pzp

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy zamawiający sektorowy powinien uwzględnić w przesłankach wykluczenia wymóg odstąpienia od badania przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp?

W postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego sektorowego zastosowanie znajdują przepisy art. 133 ust. 4 pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że w postępowaniu sektorowym niedopuszczalne jest wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w sytuacji, gdy został skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ust. 1 art. 24 pzp. Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie potwierdziła, że „zamawiający zobowiązany jest do stosowania właściwych danemu postępowaniu przepisów ustawy Pzp od początku postępowania, tj. przygotowując dokumentację postępowania. Dokumenty, takie jak ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, odzwierciedlają oczekiwania zamawiającego i określają wymagania odnośnie wykonawców ubiegających się o dane zamówienie. Co za tym idzie, przy sporządzaniu treści specyfikacji zamawiający powinien wziąć pod uwagę ustawowe uregulowania dotyczące zamówień sektorowych, w tym art. 133 ust. 4 ustawy Pzp mający wpływ na krąg wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, zatem zamawiający zobowiązany był do jego stosowania. Niezastosowanie ww. przepisu miało ten skutek, że w postępowaniu wskazano szersze podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, niż pozwalają na to przepisy ustawy Pzp” (uchwała KIO z 13 marca 2019 r., KIO/KU 15/1).

Czy wskutek zaistnienia przesłanki skazującej można wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp?

W wyroku z 28 grudnia 2016 r. (KIO 2356/16) KIO uznała, że prawidłowo postąpił zamawiający, wykluczając wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp – wykonawca bowiem nie udowodnił, że faktycznie w dniu składania ofert prokurent, który został prawomocnie skazany za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13, został odwołany. Zdaniem Izby: „Istotne jest, jakich informacji udzielono zamawiającemu, a nie ma znaczenia, jaki był rzeczywisty stan wiedzy tej osoby o istnieniu w danej chwili prokurenta – jeśli w spółce brak było przepływu informacji pomiędzy zarządem a osobą, której powierzono składanie ofert, o tak istotnej kwestii, to jest to sprawa wewnętrzna i zaniedbanie ze strony spółki.

 

[....]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne