Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wątpliwości nowelizacyjne

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy w nowej ustawie jedyną formą komunikacji będzie forma elektroniczna?

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych nie wprowadzają zmiany w zakresie sposobu komunikacji w odniesieniu do zamówień o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej te progi. W postępowaniach tych ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Jednak w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 700 ze zm.), lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 653 ze zm.). Tym samym dopuszczalne będzie wykorzystanie przez wykonawców nie tylko kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale również podpisu zaufanego lub osobistego.

Od początku kwietnia 2019 r. zaczęto wydawać nowe dowody osobiste, umożliwiające składanie tzw. podpisu osobistego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z art. 3 pkt 14b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 700 ze zm.) profil osobisty to środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o dowodach osobistych.

Czy zamawiający zostaną zobowiązani do udzielania zamówień bagatelnych zgodnie z ustawą?

W myśl przepisów nowej ustawy do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej zamówieniami bagatelnymi, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy dotyczące obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i obowiązku zamieszczania elektronicznie w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszeń o zamówieniu bagatelnym. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w BZP, a jednocześ­nie przekazuje potencjalnym wykonawcom informację o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. W uzasadnionym przypadku zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. Ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera zaś w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Zamawiający może w przypadku takich zamówień zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana, o której mowa, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne