Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Stosowanie dynamicznego systemu zakupów

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    dsz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy można wykorzystać katalogi elektroniczne w trakcie dynamicznego systemu zakupów? Czemu służą katalogi elektroniczne?

 

W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną. Właściwie ani prawo krajowe, ani prawo unijne nie przewidują żadnej innej formy komunikacji. Zamawiający może wymagać, aby oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów zostały złożone w postaci katalogów elektronicznych lub wymagać dołączenia katalogów elektronicznych do wniosku o dopuszczenie do systemu (zob. art. 104g pzp). Wskazuje przy tym w dokumentach postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania czy zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji w przypadku, gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie) niezbędne informacje dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. Dzięki katalogom elektronicznym format prezentacji i organizacji informacji jest wspólny dla wszystkich uczestniczących oferentów; katalogi nadają się do przetwarzania elektronicznego. Przykładem mogą być tu oferty przedstawione w formie arkusza kalkulacyjnego.


Ustawodawca unijny podkreśla, że katalogi przyczyniają się do zwiększenia konkurencji i usprawnienia zakupów publicznych, w szczególności pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Oczywiście skorzystanie z katalogów elektronicznych do celów prezentacji ofert powinno oznaczać, że wykonawcy wykorzystają wzory katalogów dedykowanych konkretnemu postępowaniu. Dostosowanie takie gwarantuje, że katalog będzie zawierał wyłącznie te produkty, roboty budowlane lub usługi, które w ocenie wykonawcy (przeprowadzonej na podstawie dogłębnej analizy) odpowiadają wymaganiom instytucji zamawiającej.

 

Szczególną sytuacją jest zaktualizowanie katalogów elektronicznych: w art. 104g ust. 2 pzp wskazano, że jeżeli do DSZ został dopuszczony więcej niż jeden wykonawca oraz wraz ze wszystkimi wnioskami o dopuszczenie do systemu zostały złożone katalogi elektroniczne, to zamawiający może, przed udzieleniem zamówienia, zaprosić wykonawców do ponownego złożenia lub zaktualizowania katalogów elektronicznych.

 

Czy wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów składa ofertę orientacyjną?

Odpowiedź na to pytanie będzie negatywna. W dyrektywie klasycznej (2014/24/UE) uznano, że dynamiczne systemy zakupów należy uprościć, w szczególności przez ich realizację w drodze procedury ograniczonej, eliminując w ten sposób konieczność składania ofert orientacyjnych, które na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego uznano za jedno z głównych obciążeń związanych z dynamicznymi systemami zakupów.

 

Czy możliwa jest ponowna weryfikacja zasobów technicznych i zawodowych wykonawcy w trakcie dynamicznego systemu zakupów?

W motywie 63 preambuły do dyrektywy klasycznej podkreśla się, że „w każdej chwili w okresie ważności dynamicznego systemu zakupów instytucje zamawiające powinny mieć możliwość zażądania od wykonawców przedłożenia – w odpowiednim terminie – nowego i zaktualizowanego oświadczenia własnego o spełnieniu kryteriów kwalifikacji jakościowej.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne