Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy wykonawca w ramach wezwania do uzupełnienia wykazu robót budowlanych mógłby złożyć wykaz obejmujący nowe roboty?

W art. 63 dyrektywy 2014/24/UE, dotyczącym polegania na zdolności innych podmiotów, wpisano wprost zasadę, zgodnie z którą „instytucja zamawiająca wymaga, by wykonawca zastąpił podmiot, który nie spełnia stosownego kryterium kwalifikacji lub wobec którego istnieją obowiązkowe podstawy wykluczenia”. Zasada ta została transponowana wprost do polskiej ustawy w ramach art. 22a ust. 6 pzp. W wyroku z 9 sierpnia 2018 r. (KIO 1396/18) Izba podkreśla, że interpretując powyższy przepis oraz sytuację, której on dotyczy, stwierdzić należy, iż niewątpliwie nowa dyrektywa unijna dopuszcza możliwość zmiany wskazanego wcześniej w ofercie podmiotu trzeciego. Izba uznaje, że jeśli możliwa jest zmiana podmiotu trzeciego na inny podmiot w trakcie postępowania, to tym samym powinna być dopuszczalna zmiana polegająca na przedstawieniu nowego wykazu robót z powołaniem się na zdolności innego podmiotu. Taka konstatacja prowadzi do wniosku, że niedopuszczenie możliwości uzupełnienia przez wykonawcę wykazu robót o inne roboty przez niego wykonane i spełniające wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej powodowałoby, że wspomniany art. 63 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE byłby sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców. „Skoro możliwa jest zmiana takiego podmiotu w trakcie postępowania, to powinna być także dopuszczalna zmiana polegająca na przedstawieniu nowego wykazu dostaw lub usług z powołaniem się na zdolności innego podmiotu. W tej sytuacji przyjęcie stanowiska, że wykonawcy opierający się na własnym doświadczeniu nie mogliby wskazywać innych zrealizowanych robót niż te, które wskazali pierwotnie w ofercie, w odróżnieniu od podmiotów, które opierają wykazanie warunku udziału na zasobach podmiotu trzeciego, byłoby rażącym pokrzywdzeniem podmiotów samodzielnie wykazujących spełnianie warunków udziału w postępowaniu”.

 


Czy nieopublikowanie informacji o zmianie opisu warunków udziału może zostać uznane za wadę w postępowaniu?

Zamawiający jest zobowiązany do postępowania według określonych w art. 7 pzp zasad, mając na względzie przesłanki z art. 22 ust. 1a ustawy, a więc określenie przez niego warunków udziału w postępowaniu musi być związane bezpośrednio z przewidzianym do wykonania w ramach danego zamówienia przedmiotem. Warunek udziału w postępowaniu stanowi bowiem materię, która jest zindywidualizowana na dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający (w zależności od wartości zamówienia) albo zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Jednocześnie w przypadku zmiany istotnej (w szczególności dotyczącej określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania) zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza, termin składania:

1) ofert – nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE – w trybie przetargu nieograniczonego lub

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne