Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy wykonawca w ramach wezwania do uzupełnienia wykazu robót budowlanych mógłby złożyć wykaz obejmujący nowe roboty?

W art. 63 dyrektywy 2014/24/UE, dotyczącym polegania na zdolności innych podmiotów, wpisano wprost zasadę, zgodnie z którą „instytucja zamawiająca wymaga, by wykonawca zastąpił podmiot, który nie spełnia stosownego kryterium kwalifikacji lub wobec którego istnieją obowiązkowe podstawy wykluczenia”. Zasada ta została transponowana wprost do polskiej ustawy w ramach art. 22a ust. 6 pzp. W wyroku z 9 sierpnia 2018 r. (KIO 1396/18) Izba podkreśla, że interpretując powyższy przepis oraz sytuację, której on dotyczy, stwierdzić należy, iż niewątpliwie nowa dyrektywa unijna dopuszcza możliwość zmiany wskazanego wcześniej w ofercie podmiotu trzeciego. Izba uznaje, że jeśli możliwa jest zmiana podmiotu trzeciego na inny podmiot w trakcie postępowania, to tym samym powinna być dopuszczalna zmiana polegająca na przedstawieniu nowego wykazu robót z powołaniem się na zdolności innego podmiotu. Taka konstatacja prowadzi do wniosku, że niedopuszczenie możliwości uzupełnienia przez wykonawcę wykazu robót o inne roboty przez niego wykonane i spełniające wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej powodowałoby, że wspomniany art. 63 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE byłby sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców. „Skoro możliwa jest zmiana takiego podmiotu w trakcie postępowania, to powinna być także dopuszczalna zmiana polegająca na przedstawieniu nowego wykazu dostaw lub usług z powołaniem się na zdolności innego podmiotu. W tej sytuacji przyjęcie stanowiska, że wykonawcy opierający się na własnym doświadczeniu nie mogliby wskazywać innych zrealizowanych robót niż te, które wskazali pierwotnie w ofercie, w odróżnieniu od podmiotów, które opierają wykazanie warunku udziału na zasobach podmiotu trzeciego, byłoby rażącym pokrzywdzeniem podmiotów samodzielnie wykazujących spełnianie warunków udziału w postępowaniu”.

 


Czy nieopublikowanie informacji o zmianie opisu warunków udziału może zostać uznane za wadę w postępowaniu?

Zamawiający jest zobowiązany do postępowania według określonych w art. 7 pzp zasad, mając na względzie przesłanki z art. 22 ust. 1a ustawy, a więc określenie przez niego warunków udziału w postępowaniu musi być związane bezpośrednio z przewidzianym do wykonania w ramach danego zamówienia przedmiotem. Warunek udziału w postępowaniu stanowi bowiem materię, która jest zindywidualizowana na dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający (w zależności od wartości zamówienia) albo zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, albo przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Jednocześnie w przypadku zmiany istotnej (w szczególności dotyczącej określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania) zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza, termin składania:

1) ofert – nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE – w trybie przetargu nieograniczonego lub

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne