Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Postępowania konkursowe

Data publikacji: 31-10-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy następstwem unieważnienia wyboru pracy konkursowej wskutek uwzględnienia wyroku KIO jest unieważnienie konkursu?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z 15 czerwca 2016 r., KIO 948/16) czynność unieważnienia wyboru pracy konkursowej nie prowadzi do konieczności unieważnienia konkursu, gdyż istnieje możliwość wyłonienia następnej najlepszej pod względem merytorycznym pracy konkursowej bez przeprowadzania powtórnej oceny pozostałych prac konkursowych (z uwagi na dokonaną już identyfikację autorów tych prac). W odniesieniu do rozpatrywanej wspomnianym wyrokiem sprawy Izba podkreśliła, że z kart ocen wynika, iż praca konkursowa odwołującego spełnia wszystkie wymagania dotyczące zawartości merytorycznej. Po obligatoryjnym unieważnieniu wyboru pracy wykonawcy, którego praca uzyskała pierwsze miejsce w konkursie, możliwe jest dokonanie ponownego wyboru w celu pomyślnego zakończenia konkursu. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku KIO zauważyła, że „w zakresie kwestii interesu istnieje spór. Istnieją bowiem orzeczenia sądów okręgowych – wyrok SO w Lublinie z 17.11.2005 r., sygn. akt: II Ca 663/09 oraz wyrok SO w Lublinie z 26.11.2009 r., sygn. akt: IX Ga 233/09 stwierdzające, że dokonanie badania i oceny prac przez sąd konkursowy jest czynnością jednorazową, gdyż po niej następuje identyfikacja prac. Podobnie wyrok KIO z 02.02.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 90/09, czy też wyrok KIO z 08.11.2011 r., sygn. akt: KIO 2293/11”.


Czy w zamówieniu z wolnej ręki, będącym następstwem konkursu, wykonawca składa JEDZ?

Artykuł 115 ust. 2 pkt 3 pzp stanowi, że w treści ogłoszenia o konkursie muszą zostać zamieszczone wymagania wobec uczestników konkursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, to przepis art. 22 stosuje się odpowiednio. Równocześnie, w myśl art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp, w regulaminie konkursu powinny się znaleźć informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań, przy czym przepis art. 25 stosuje się odpowiednio. Literalne brzmienie tych przepisów nie wskazuje na konieczność składania JEDZ w toku konkursu. Oczywiście, zamawiający bada, czy wykonawcy startujący w postępowaniu konkursowym spełniają warunki udziału i nie podlegają wykluczeniu, jednak wynika to z faktu, że konsekwencją przyznania nagród będzie wszczęcie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Podkreślić należy, że będą to odrębne postępowania, zatem zamawiający dopiero na etapie negocjacji z autorem wybranej pracy konkursowej (np. w trybie zamówienia z wolnej ręki) wraz z zaproszeniem przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza – również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne