Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Założenia koncepcji nowego pzp

Data publikacji: 10-10-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych przewidziano wsparcie  dla MŚP?

Podmiotom z sektora MŚP poświęcono wiele uwagi w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, przewidując m.in. dwa rozwiązania, które miałyby doprowadzić do zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych.

Pierwsze z nich, jak wskazują autorzy Koncepcji, „odnosi się do możliwości wskazania przez zamawiającego, że w danym postępowaniu mogą uczestniczyć jedynie wykonawcy należący do grona MŚP, lub też przyznania określonej puli zamówień, np. 30%, dokonywanych u poszczególnych zamawiających na poziomie poniżej progów unijnych, tylko dla MŚP, co każdy zamawiający musiałby uwzględnić w swoim planie zamówień na dany rok”. Jednocześnie projektodawca zapewnia, że działania służące wsparciu MŚP nie prowadzą do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, ponieważ uprzywilejowane traktowanie podmiotów z tego sektora nie dotyczy przynależności państwowej, a tylko rozmiaru działalności. Proponowane w Koncepcji rozwiązania mają umocnić rolę MŚP, gdyż często właśnie ci wykonawcy rezygnują z ubiegania się o zamówienie z uwagi na wielkość zamówienia lub z powodu wygórowanych warunków udziału.


Drugie z proponowanych rozwiązań dotyczy możliwości nadania Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uprawnień analogicznych do tych, jakie przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Rzecznik MŚP miałby możliwość wnoszenia odwołań do KIO w imieniu wykonawców w sytuacjach uzasadnionych nadrzędnym interesem publicznym, np. gdy istnieje ważne zagadnienie prawne wymagające rozstrzygnięcia.

W Koncepcji podkreślono, że działania mające na celu promocję sektora MŚP są realizowane w wielu państwach UE: „European Small Business Alliance podczas konsultacji nowych dyrektyw unijnych wskazywało, że zamówienia zarezerwowane dla MŚP są jednym z realnych narzędzi zwiększających dostęp do rynku dla tych przedsiębiorców”. Koncepcja przewiduje również obniżenie opłat sądowych od skargi, a także możliwość spotkania zamawiającego z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej, przeprowadzanego na wniosek wykonawcy (tzw. informacja zwrotna o walorze edukacyjnym).


Co oznacza system certyfikacji wykonawców?

Pojęcie certyfikacji wykonawców zostało wprowadzone przepisami dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., która w art. 64 stanowi, że państwa członkowskie mogą ustanowić lub prowadzić urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców, dostawców lub usługodawców albo przewidzieć ich certyfikację przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji w rozumieniu załącznika VII.

 

System certyfikacji polega na umożliwieniu wykonawcom weryfikacji ich potencjału podmiotowego oraz braku podstaw do wykluczenia przez instytucję certyfikującą. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów lub posiadający zaświadczenie mogą w okresie aktualności wpisu przedłożyć zamawiającemu zaświadczenie wydane przez właściwy organ lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą, pozwalające na wykazanie braku podstaw wykluczenia. W takich zaświadczeniach wskazane są dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu wykonawcy do urzędowego wykazu lub uzyskania przez niego certyfikacji, a także klasyfikacja ustalona w danym wykazie.

Część państw członkowskich UE ustanowiła taki system certyfikacji wykonawców – w Niemczech funkcjonuje urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców robót budowlanych (www.pq-verein.de), w Czechach – wykazy i certyfikacja dla wszystkich rodzajów zamówień (www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx). Polski system zamówień obecnie nie przewiduje certyfikacji, jednak w Koncepcji proponowane jest wprowadzenie takiego systemu, „który w wybranych dziedzinach (w pierwszym rzędzie w robotach budowlanych, w dalszej kolejności w usługach) kategoryzowałby zamówienia w zależności od ich rodzaju i wielkości, wskazując, jakie warunki musiałby spełniać dany podmiot, aby otrzymać certyfikat. Certyfikat mógłby otrzymać każdy przedsiębiorca. Nie wykluczałoby to uznawania certyfikatów równoważnych i środków dowodowych w przypadku innych wykonawców, którzy nie poddali się certyfikacji. System certyfikacji objąłby weryfikację warunków udziału w postępowaniu, gdyż brak podstaw do wykluczenia potwierdzałoby w całości zaświadczenie uzyskiwane elektronicznie z Punktu Informacji Przedsiębiorców. Wykonawcy pod rygorem sankcji karnej nie mogliby posługiwać się certyfikatem, jeżeli dane określone w certyfikacie utraciły ważność”. Powyższe rozwiązanie zdecydowanie upraszczałoby procedurę ubiegania się o zamówienie publiczne.

[...]


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne