Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Założenia koncepcji nowego pzp

Data publikacji: 10-10-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych przewidziano wsparcie  dla MŚP?

Podmiotom z sektora MŚP poświęcono wiele uwagi w koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, przewidując m.in. dwa rozwiązania, które miałyby doprowadzić do zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych.

Pierwsze z nich, jak wskazują autorzy Koncepcji, „odnosi się do możliwości wskazania przez zamawiającego, że w danym postępowaniu mogą uczestniczyć jedynie wykonawcy należący do grona MŚP, lub też przyznania określonej puli zamówień, np. 30%, dokonywanych u poszczególnych zamawiających na poziomie poniżej progów unijnych, tylko dla MŚP, co każdy zamawiający musiałby uwzględnić w swoim planie zamówień na dany rok”. Jednocześnie projektodawca zapewnia, że działania służące wsparciu MŚP nie prowadzą do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, ponieważ uprzywilejowane traktowanie podmiotów z tego sektora nie dotyczy przynależności państwowej, a tylko rozmiaru działalności. Proponowane w Koncepcji rozwiązania mają umocnić rolę MŚP, gdyż często właśnie ci wykonawcy rezygnują z ubiegania się o zamówienie z uwagi na wielkość zamówienia lub z powodu wygórowanych warunków udziału.


Drugie z proponowanych rozwiązań dotyczy możliwości nadania Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uprawnień analogicznych do tych, jakie przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Rzecznik MŚP miałby możliwość wnoszenia odwołań do KIO w imieniu wykonawców w sytuacjach uzasadnionych nadrzędnym interesem publicznym, np. gdy istnieje ważne zagadnienie prawne wymagające rozstrzygnięcia.

W Koncepcji podkreślono, że działania mające na celu promocję sektora MŚP są realizowane w wielu państwach UE: „European Small Business Alliance podczas konsultacji nowych dyrektyw unijnych wskazywało, że zamówienia zarezerwowane dla MŚP są jednym z realnych narzędzi zwiększających dostęp do rynku dla tych przedsiębiorców”. Koncepcja przewiduje również obniżenie opłat sądowych od skargi, a także możliwość spotkania zamawiającego z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej, przeprowadzanego na wniosek wykonawcy (tzw. informacja zwrotna o walorze edukacyjnym).


Co oznacza system certyfikacji wykonawców?

Pojęcie certyfikacji wykonawców zostało wprowadzone przepisami dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., która w art. 64 stanowi, że państwa członkowskie mogą ustanowić lub prowadzić urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców, dostawców lub usługodawców albo przewidzieć ich certyfikację przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji w rozumieniu załącznika VII.

 

System certyfikacji polega na umożliwieniu wykonawcom weryfikacji ich potencjału podmiotowego oraz braku podstaw do wykluczenia przez instytucję certyfikującą. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów lub posiadający zaświadczenie mogą w okresie aktualności wpisu przedłożyć zamawiającemu zaświadczenie wydane przez właściwy organ lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą, pozwalające na wykazanie braku podstaw wykluczenia. W takich zaświadczeniach wskazane są dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu wykonawcy do urzędowego wykazu lub uzyskania przez niego certyfikacji, a także klasyfikacja ustalona w danym wykazie.

Część państw członkowskich UE ustanowiła taki system certyfikacji wykonawców – w Niemczech funkcjonuje urzędowy wykaz zatwierdzonych wykonawców robót budowlanych (www.pq-verein.de), w Czechach – wykazy i certyfikacja dla wszystkich rodzajów zamówień (www.isvz.cz/isvz/Podpora/ISVZ.aspx). Polski system zamówień obecnie nie przewiduje certyfikacji, jednak w Koncepcji proponowane jest wprowadzenie takiego systemu, „który w wybranych dziedzinach (w pierwszym rzędzie w robotach budowlanych, w dalszej kolejności w usługach) kategoryzowałby zamówienia w zależności od ich rodzaju i wielkości, wskazując, jakie warunki musiałby spełniać dany podmiot, aby otrzymać certyfikat. Certyfikat mógłby otrzymać każdy przedsiębiorca. Nie wykluczałoby to uznawania certyfikatów równoważnych i środków dowodowych w przypadku innych wykonawców, którzy nie poddali się certyfikacji. System certyfikacji objąłby weryfikację warunków udziału w postępowaniu, gdyż brak podstaw do wykluczenia potwierdzałoby w całości zaświadczenie uzyskiwane elektronicznie z Punktu Informacji Przedsiębiorców. Wykonawcy pod rygorem sankcji karnej nie mogliby posługiwać się certyfikatem, jeżeli dane określone w certyfikacie utraciły ważność”. Powyższe rozwiązanie zdecydowanie upraszczałoby procedurę ubiegania się o zamówienie publiczne.

[...]


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne