Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Poprawianie omyłek w ofertach wykonawców

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy można w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp dopisać w kosztorysie ofertowym brakujące pozycje?

Podjęcie decyzji o zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp powinno być poprzedzone szczegółową analizą zaistniałej nieprawidłowości: „celem regulacji było umożliwienie poprawienia błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego, a tym samym usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, w tym poprzez zmniejszenie liczby odrzuconych ofert z powodu błahych błędów popełnianych przez wykonawców, które nie wpływają w sposób istotny na złożone przez nich w ofertach oświadczenia woli. Jednakże nie każda nieprawidłowość w kosztorysie może być kwalifikowana jako omyłka podlegająca poprawieniu przez zamawiającego. Granicę wyznacza przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, wskazując, że zmiana nie może powodować istotnej zmiany treści oferty” (uchwała KIO z 20 czerwca 2017 r., KIO/KD 21/17).

Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ma charakter otwarty, jednakże jego zastosowanie jest uzależnione od analizy, czy poprawa nie spowoduje istotnych zmian w ofercie. A zatem należy ocenić, na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi stworzenie nowego oświadczenia, niezłożonego przez wykonawcę. Granicą dopuszczalności zmiany jest to, czy nie prowadzi ona do znacznej ingerencji w treść oferty, powodującej wytworzenie przez zamawiającego zupełnie nowej treści oświadczenia woli w stosunku do oświadczenia złożonego przez wykonawcę. Naczelny Sąd Administracyjny za wadliwe uznał działanie zamawiającego, polegające na dopisaniu brakujących pozycji w złożonych kosztorysach ofertowych, i zaniechaniu odrzucenia ofert, które nie zawierały wymienionej pozycji kosztorysu. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że stanowi to wadliwy opis wskazanej pozycji kosztorysu, a przez to niezgodny z treścią siwz (zob. wyrok z 10 maja 2018 r., I GSK 650/18).


Czy oczywistą omyłką rachunkową jest tylko omyłka w ramach prostych działań matematycznych?


Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 czerwca 1967 r. (II CZ 48/67) wskazał, że: „Oczywiste omyłki rachunkowe to błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji”. Wykonawca dopuszcza się omyłki rachunkowej, gdy na podstawie działania matematycznego można ją prześledzić i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w wykonaniu tego działania1. W doktrynie podkreśla się, że o omyłce rachunkowej można mówić wówczas, gdy ma ona charakter oczywisty, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, gdy podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie jej wystąpienia (zob. wyrok KIO z 1 wrześ­nia 2011 r., KIO 1787/11; wyrok KIO z 28 września 2010 r., KIO 1978/10). Nie wskazano przy tym ograniczenia ilościowego dla poprawy (na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp) oczywistych omyłek rachunkowych występujących w ofercie ani też nie uzależniono tej możliwości od istotności tych omyłek.


Czy omyłką pisarską może być błąd w nazwie firmy?


Pojęcie omyłki, również oczywistej omyłki pisarskiej, nie zostało zdefiniowane wprost w pzp, jednak wielokrotnie było definiowane w orzecznictwie sądów powszechnych. Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 27 czerwca 2008 r. (XII Ga 206/08) wskazał, że jest to: „Niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest więc również taka omyłka, którą można zidentyfikować na podstawie porównania z pozostałymi dokumentami stanowiącymi treść oferty. Może zatem w praktyce wystąpić sytuacja, w której oczywistą omyłką będzie błędnie wprowadzona nazwa firmy (zob. wyrok KIO z 30 stycznia 2018 r., KIO 94/18). Warto jednak zwrócić uwagę, że już w sytuacji błędnego podania składu konsorcjum Izba wskazuje, iż poprawienie składu konsorcjum nie może zostać uznane za oczywistą omyłkę, bowiem prowadziłoby to do istotnej zmiany treści oferty (zob. wyrok KIO z 14 lutego 2018 r., KIO 188/18, KIO 201/18).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne