Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Poprawianie omyłek w ofertach wykonawców

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy można w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp dopisać w kosztorysie ofertowym brakujące pozycje?

Podjęcie decyzji o zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp powinno być poprzedzone szczegółową analizą zaistniałej nieprawidłowości: „celem regulacji było umożliwienie poprawienia błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego, a tym samym usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, w tym poprzez zmniejszenie liczby odrzuconych ofert z powodu błahych błędów popełnianych przez wykonawców, które nie wpływają w sposób istotny na złożone przez nich w ofertach oświadczenia woli. Jednakże nie każda nieprawidłowość w kosztorysie może być kwalifikowana jako omyłka podlegająca poprawieniu przez zamawiającego. Granicę wyznacza przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, wskazując, że zmiana nie może powodować istotnej zmiany treści oferty” (uchwała KIO z 20 czerwca 2017 r., KIO/KD 21/17).

Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ma charakter otwarty, jednakże jego zastosowanie jest uzależnione od analizy, czy poprawa nie spowoduje istotnych zmian w ofercie. A zatem należy ocenić, na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi stworzenie nowego oświadczenia, niezłożonego przez wykonawcę. Granicą dopuszczalności zmiany jest to, czy nie prowadzi ona do znacznej ingerencji w treść oferty, powodującej wytworzenie przez zamawiającego zupełnie nowej treści oświadczenia woli w stosunku do oświadczenia złożonego przez wykonawcę. Naczelny Sąd Administracyjny za wadliwe uznał działanie zamawiającego, polegające na dopisaniu brakujących pozycji w złożonych kosztorysach ofertowych, i zaniechaniu odrzucenia ofert, które nie zawierały wymienionej pozycji kosztorysu. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że stanowi to wadliwy opis wskazanej pozycji kosztorysu, a przez to niezgodny z treścią siwz (zob. wyrok z 10 maja 2018 r., I GSK 650/18).


Czy oczywistą omyłką rachunkową jest tylko omyłka w ramach prostych działań matematycznych?


Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 czerwca 1967 r. (II CZ 48/67) wskazał, że: „Oczywiste omyłki rachunkowe to błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji”. Wykonawca dopuszcza się omyłki rachunkowej, gdy na podstawie działania matematycznego można ją prześledzić i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w wykonaniu tego działania1. W doktrynie podkreśla się, że o omyłce rachunkowej można mówić wówczas, gdy ma ona charakter oczywisty, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, gdy podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie jej wystąpienia (zob. wyrok KIO z 1 wrześ­nia 2011 r., KIO 1787/11; wyrok KIO z 28 września 2010 r., KIO 1978/10). Nie wskazano przy tym ograniczenia ilościowego dla poprawy (na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp) oczywistych omyłek rachunkowych występujących w ofercie ani też nie uzależniono tej możliwości od istotności tych omyłek.


Czy omyłką pisarską może być błąd w nazwie firmy?


Pojęcie omyłki, również oczywistej omyłki pisarskiej, nie zostało zdefiniowane wprost w pzp, jednak wielokrotnie było definiowane w orzecznictwie sądów powszechnych. Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 27 czerwca 2008 r. (XII Ga 206/08) wskazał, że jest to: „Niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest więc również taka omyłka, którą można zidentyfikować na podstawie porównania z pozostałymi dokumentami stanowiącymi treść oferty. Może zatem w praktyce wystąpić sytuacja, w której oczywistą omyłką będzie błędnie wprowadzona nazwa firmy (zob. wyrok KIO z 30 stycznia 2018 r., KIO 94/18). Warto jednak zwrócić uwagę, że już w sytuacji błędnego podania składu konsorcjum Izba wskazuje, iż poprawienie składu konsorcjum nie może zostać uznane za oczywistą omyłkę, bowiem prowadziłoby to do istotnej zmiany treści oferty (zob. wyrok KIO z 14 lutego 2018 r., KIO 188/18, KIO 201/18).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne