Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Najczęstsze naruszenia pzp

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy w przypadku wystąpienia konfliktu interesów należy unieważnić postępowanie?

Jeśli sytuacja zaistnienia konfliktu interesów została stwierdzona już po wyborze oferty najkorzystniejszej, niemożliwe jest powtórzenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania. W jednym ze swoich orzeczeń Izba analizowała sytuację, w której zamawiający – mając na względzie fakt, że przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania zajmowała się komisja przetargowa, w której składzie był zewnętrzny specjalista pozostający w związku z wykonawcą – postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. Izba podkreśliła, że udział zewnętrznego specjalisty „posiadającego unikatowe doświadczenie przy realizacji jedynej w Polsce podobnej inwestycji (…), niewątpliwie miał wpływ na postanowienia dokumentacji, a tym samym na wynik prowadzonego postępowania. (…) doszło [zatem] do naruszenia przepisów ustawy przez podejmowanie czynności w postępowaniu przez osobę podlegającą wykluczeniu, wada ta jest nieusuwalna na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również ta wada w postępowaniu powoduje, że niemożliwe było zawarcie umowy, która nie będzie podlegała unieważnieniu”. Zamawiający, unieważniając postępowanie, postąpił prawidłowo, gdyż konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców zostałyby naruszone, gdyby w obliczu stwierdzonych nieprawidłowości przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione (wyrok KIO z 2 grudnia 2016 r., KIO 2066/16; zob. też wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 kwietnia 2017 r., XIII Ga 40/17).


Czy brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu stanowi podstawę do stwierdzenia wady w postępowaniu?

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok NSA z 28 czerwca 2017 r., II GSK 3746/15) sytuacja, w której informację o zmianie warunków udziału w postępowaniu umieszczono na stronie internetowej, a o zmianie terminu składania ofert powiadomiono wyłącznie zainteresowanych wykonawców (tylko tych, którzy zadawali pytania), natomiast w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jedynie w zakresie zmiany terminu składania ofert, stanowi wadę w postępowaniu. NSA uznał, że „stwierdzone naruszenie w postaci braku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu stanowi ewidentne naruszenie dyspozycji art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych (…). Według art. 11 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszenie zamieszczone w biuletynie zamawiający może zmienić, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer”. W ocenie NSA zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający modyfikuje po wszczęciu postępowania, jest naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Zamawiający jest bowiem ustawowo zobowiązany do zamieszczania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia będącego konsekwencją zmiany treści siwz.

[...]

Data aktualizacji: 05-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne