Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Najczęstsze naruszenia pzp

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy w przypadku wystąpienia konfliktu interesów należy unieważnić postępowanie?

Jeśli sytuacja zaistnienia konfliktu interesów została stwierdzona już po wyborze oferty najkorzystniejszej, niemożliwe jest powtórzenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania. W jednym ze swoich orzeczeń Izba analizowała sytuację, w której zamawiający – mając na względzie fakt, że przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania zajmowała się komisja przetargowa, w której składzie był zewnętrzny specjalista pozostający w związku z wykonawcą – postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. Izba podkreśliła, że udział zewnętrznego specjalisty „posiadającego unikatowe doświadczenie przy realizacji jedynej w Polsce podobnej inwestycji (…), niewątpliwie miał wpływ na postanowienia dokumentacji, a tym samym na wynik prowadzonego postępowania. (…) doszło [zatem] do naruszenia przepisów ustawy przez podejmowanie czynności w postępowaniu przez osobę podlegającą wykluczeniu, wada ta jest nieusuwalna na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak również ta wada w postępowaniu powoduje, że niemożliwe było zawarcie umowy, która nie będzie podlegała unieważnieniu”. Zamawiający, unieważniając postępowanie, postąpił prawidłowo, gdyż konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców zostałyby naruszone, gdyby w obliczu stwierdzonych nieprawidłowości przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione (wyrok KIO z 2 grudnia 2016 r., KIO 2066/16; zob. też wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 kwietnia 2017 r., XIII Ga 40/17).


Czy brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu stanowi podstawę do stwierdzenia wady w postępowaniu?

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok NSA z 28 czerwca 2017 r., II GSK 3746/15) sytuacja, w której informację o zmianie warunków udziału w postępowaniu umieszczono na stronie internetowej, a o zmianie terminu składania ofert powiadomiono wyłącznie zainteresowanych wykonawców (tylko tych, którzy zadawali pytania), natomiast w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia jedynie w zakresie zmiany terminu składania ofert, stanowi wadę w postępowaniu. NSA uznał, że „stwierdzone naruszenie w postaci braku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu stanowi ewidentne naruszenie dyspozycji art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych (…). Według art. 11 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ogłoszenie zamieszczone w biuletynie zamawiający może zmienić, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer”. W ocenie NSA zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający modyfikuje po wszczęciu postępowania, jest naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Zamawiający jest bowiem ustawowo zobowiązany do zamieszczania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia będącego konsekwencją zmiany treści siwz.

[...]

Data aktualizacji: 05-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne