Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytania do treści siwz

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy pzp gwarantuje wykonawcom przedłużenie terminu przewidzianego na składanie ofert wskutek udzielonej odpowiedzi na zapytania, mimo że nie została opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu?
 
W orzecznictwie podkreśla się, że jeśli dokonano modyfikacji treści siwz, która nie wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ale pomimo to powstaje konieczność wprowadzenia zmian do treści ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji siwz. Ustawa pozostawia względną swobodę zamawiającemu co do wyznaczenia okresu, o jaki przedłuży termin składania ofert. Okres ten zamawiający powinien wyznaczyć z uwzględnieniem liczby dokonywanych modyfikacji i ich znaczenia dla przygotowania ofert (zob. uchwała KIO z 20 lutego 2014 r., KIO/KD 6/14). Czas, o jaki zamawiający przedłuży wyznaczony termin, ma realnie umożliwić wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach (zob. wyrok KIO z 27 marca 2015 r., KIO 496/15). Należy przy tym pamiętać, że: „Przestrzeganie terminów ustawowych ma wpływ na realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W zakresie wydłużenia terminu składania ofert należy mieć na względzie zapewnienie wykonawcom możliwości dostosowania treści ofert do zmieniających się wymagań zamawiającego” (wyrok KIO z 6 lipca 2015 r., KIO 1332/15). Niewątpliwie powinien być to czas „odpowiedni”, pozwalający na przeanalizowanie zmian siwz i na nową analizę rynku pod względem produktów, które mogą być zaoferowane w związku z nowymi wymaganiami. „Skoro (…) zamawiający potrzebował trzech tygodni na analizę samych zmian w siwz, powinien wziąć pod uwagę, iż wykonawcy potrzebują podobnego czasu, gdyż muszą przeanalizować nie tylko nową specyfikację, ale i wybrać odpowiedni produkt, zastanowić się nad zmianami, które będą musieli w nim wprowadzić” (wyrok KIO z 18 grudnia 2013 r., KIO 2781/13, KIO 2783/13).


Czy zamawiający może udzielić odpowiedzi na zapytania już po terminie składania ofert?

Prawo do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest jednym z najistotniejszych praw przysługujących wykonawcy. Często decyzja o złożeniu oferty uzależniona jest właśnie od wyjaśnień czy odpowiedzi zamawiającego. W art. 38 ust. 1 pzp określono, że zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
 
Udzielenie odpowiedzi po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. Działanie takie tworzy stan faktyczny i prawny taki, jakby odpowiedzi na pytania nie zostały udzielone w ogóle. Ratio legis art. 38 ust. 1 pzp polega bowiem na uzyskaniu przez wykonawców pewności co do wymagań zawartych w siwz, w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji na umożliwieniu im podjęcia decyzji co do tego, czy są w stanie złożyć oferty niepodlegające odrzuceniu. W wyroku z 4 kwietnia 2017 r. (KIO 554/17) Izba uznała, że „udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ jest prawnie nieskuteczne po upływie terminu składania ofert”. W orzecznictwie KIO ukształtował się pogląd, że skoro błędy zamawiającego popełnione przy czynności otwarcia ofert (która jest czynnością faktyczną) powodują obowiązek unieważnienia postępowania, to: „Tym bardziej więc błędy popełnione w toku procedury, które mogą mieć znaczenie dla treści ofert i kręgu wykonawców ubiegających się o zamówienie, takie jak brak wyjaśnień treści SIWZ, które kształtują oświadczenia wykonawcy, uzasadniają unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp”.

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne