Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Korzystanie z art. 93 ust. 1 pkt 7

Data publikacji: 05-03-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy zaniżenie poziomu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zasobów technicznych i zawodowych może zostać uznane za wadę w postępowaniu?

W jednej z rozpoznawanych przez KIO spraw zamawiający ukształtował warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej – w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia – nieproporcjonalnie w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego w kosztorysie ofertowym. Przy czym zamawiający uznał, że warunek ten został znacząco zaniżony w stosunku do potrzeb zamawiającego. Unieważniając postępowanie, wskazał, że „w sposób nieproporcjonalny w stosunku do przekazanego Wykonawcom w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia, określono kryteria kwalifikacji dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców. Z uwagi na to, że ustalenie warunków udziału w postępowaniu ma lub może mieć wpływ na wynik postępowania, a naruszenie ww. przepisów może skutkować stwierdzeniem nieważności umowy, Zamawiający unieważnił część nr 3 zamówienia”.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 lutego 2017 r. (KIO 262/17) uznała, że zamawiający prawidłowo rozważył okoliczności i że w tej konkretnej sytuacji przed zawarciem umowy zamawiający prawidłowo ocenił stan faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie unieważnił postępowanie. Zaznaczyła przy tym, że prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia ma na celu udzielenie tego zamówienia i zawarcie ważnej umowy z wykonawcą, który w realnych warunkach konkurencji mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia. W uzasadnieniu podkreślono, że Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu – ich wielkość, znaczenie, zakres przedmiotowy – musi mieć na względzie konkurencyjne i przeciwstawne interesy, tj. zasadę zakazu dyskryminacji, nakazującą poszanowanie uczciwej konkurencji w stosunku do wykonawców oraz przesłankę prowadzącą do dopuszczenia do udziału w postępowaniu tylko takich wykonawców, których posiadana wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający zobowiązany do postępowania według określonych w art. 7 ustawy zasad, mając na względzie przesłanki z art. 22 ust. 1a pzp, ma obowiązek określenia takiego warunku udziału w postępowaniu, który będzie związany bezpośrednio z przewidzianym do wykonania w ramach danego zamówienia przedmiotem. Warunek udziału w postępowaniu stanowi bowiem materię, która jest zindywidualizowana względem danego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.


Czy możliwe jest unieważnienie postępowania z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia?
 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedłużanie się postępowania nie stanowi wady postępowania – jest to okoliczność wpisana w naturę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zob. wyrok z 9 sierpnia 2016 r., KIO 1366/16). W wyroku z 24 maja 2017 r. (KIO 929/17) Izba podkreśliła, że „w związku z tym niemożność świadczenia w zakresie i terminie przewidzianym jest zjawiskiem do przewidzenia i (…) nie może stanowić wady postępowania tkwiącej w tym postępowaniu od początku, a także [nie jest] wadą niemożliwą do usunięcia nawet przy uwzględnieniu reżimu przewidzianego przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp”. Zgodnie zaś z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2010 r. (VCSK 379/09): „czym innym jest jednak niemożność zachowania terminu dla określonego w umowie świadczenia, a czym innym – niemożność w ogóle spełnienia takiego świadczenia (niemożność natury substancjonalej). Przepis art. 387 § 1 k.c. odnosi się jedynie do niemożliwości w drugim znaczeniu (verbe legis: «umowa o świadczenie niemożliwe»)”.


Czy wykonawca może w treści odwołania żądać unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp?

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 (Puligienica Facility Esco SpA (PFE) przeciwko Airgest SpA) uznał, że interes w uzyskaniu zamówienia może przejawiać się również w ten sposób, iż gdyby miało nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to każdy z oferentów mógłby wziąć w takim nowym postępowaniu udział i w ten sposób – pośrednio – otrzymać zamówienie. Można więc w tym kontekście uznać, że unieważnienie postępowania mieści się w przesłance posiadania „interesu w uzyskaniu danego zamówienia”, skoro może potencjalnie prowadzić do udzielenia danemu wykonawcy zamówienia w następnym postępowaniu.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne