Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zbyt niska cena jednostkowa

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy cena jednostkowa może stanowić podstawę odrzucenia oferty?

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem KIO (zob. wyrok z 23 czerwca 2017 r., KIO 1169/17, KIO 1170/17) w aktualnym stanie prawnym stwierdzenie rażąco niskiej ceny może dotyczyć ceny całkowitej, a więc za wykonanie przedmiotu zamówienia. W orzecznictwie dopuszczano co prawda możliwość stwierdzenia rażąco niskiej ceny na podstawie cen jednostkowych, jednak dotyczyło to tylko i wyłącznie sytuacji, w których ceny jednostkowe miały tak istotny wpływ na cenę końcową, że stawała się ona nierealistyczna (zob. np. wyrok KIO z 20 maja 2016 r., KIO 750/16). Zatem nie jest możliwe odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny w sytuacji zakwestionowania tylko niektórych elementów wyceny czy niektórych pozycji w kosztorysie ofertowym, jeżeli cena całkowita oferty nie odbiega znacząco od wartości zamówienia, cen innych ofert i cen rynkowych.


Czy możliwe jest badanie cen jednostkowych indywidualnie w przypadku dostaw całkowicie niezależnych od siebie asortymentów?

W przypadku realizacji zamówienia publicznego w ramach dostaw asortymentowych ceny jednostkowe służyć będą (po przemnożeniu przez liczbę zamawianych artykułów) do ustalenia rzeczywistej ceny do zapłaty. Zatem podstawą płatności będzie de facto cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę dla każdego elementu dostawy (artykułu), ujęta w formularzu cenowym. Orzecznictwo wielokrotnie poruszało problem cen jednostkowych. Wskazywano przy tym, że może zaistnieć sytuacja, w której poszczególne dostawy należałoby traktować samodzielnie, a cenę za wykonanie danej dostawy – wręcz jako cenę za odrębną część zamówienia: „Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (…) obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym oraz ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych filtrów z danego pakietu. Z powyższego wynika, że w tym postępowaniu o zamówienie publiczne ceny jednostkowe w pakiecie nr 18 nie są wielkościami o wewnętrznym, technicznym znaczeniu, które miałyby co najwyżej zobrazować sposób kalkulacji ceny za wykonanie zamówienia albo służyć jedynie prezentacji elementów, jakie składają się na cenę za wykonanie zamówienia, ale są to ceny rzeczywiste do zapłaty. Powyższe wskazuje, że ceną za wykonanie zamówienia nie będzie wyłącznie łączna cena podana w ofercie za wykonanie dostawy w pakiecie nr 18 w ilościach wymaganych i wskazanych w formularzu, ale cena za dostawę rzeczywiście wykonaną. W tych okolicznościach należy uznać, że ceny jednostkowe mają zatem cechy samodzielnych cen za wykonanie poszczególnych dostaw składających się na złożone zamówienie. Wobec powyższego ceny jednostkowe, jako ceny do zapłaty, mogą być rozpatrywane w kategorii rażąco niskiej ceny w odniesieniu do danego elementu dostawy” (wyrok KIO z 24 sierpnia 2012 r., KIO 1734/12; zob. też wyrok KIO z 9 marca 2015 r., KIO 343/15).


Czy zaproponowanie składnika cenowego na poziomie 0,00 zł stanowi podstawę do uznania rażąco niskiej ceny?

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że: „Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której wykonawca w przypadku zlecenia zamówienia cząstkowego (…) wskaże cenę 0,00 zł. Cena taka nie obejmuje kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dostawą, transportem, wniesieniem na miejsce oraz ubezpieczeniem na czas transportu i nie jest ekwiwalentem za wykonane usługi” (wyrok KIO z 12 czerwca 2017 r., KIO 1093/17). Taka sytuacja stanowi o niezgodności treści oferty z treścią siwz w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: „do kwestii formalnych zaliczane są takie wymagania co do sposobu sporządzenia i przedstawienia oferty jak wygląd i liczba formularzy (ale nie treść zawartych w nich oświadczeń), numeracja stron, spis treści itp. Natomiast do kwestii «merytorycznych» zalicza się opisanie i potwierdzenie zobowiązania/świadczenia ofertowego, w tym m.in. sposób obliczenia i wyrażenia ceny, tzn. co wykonawca ma w niej ująć i w jaki sposób ją przedstawić w formularzu ofertowym/cenowym albo np. jakie pozycje wycenić jednostkowo, a jakie zbiorczo, wzajemny stosunek tych cen” (wyrok KIO z 29 sierpnia 2017 r., KIO 1706/17).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne