Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zasada konkurencyjności

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Jak beneficjent, udzielając zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności, powinien szacować wartość zamówienia?


Najnowsze „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”, obowiązujące od 23 sierpnia 2017 r., regulują kwestię szacowania wartości zamówienia w sekcji 6.5 pkt 11 oraz 12. Zapisy te zdecydowanie rozróżniają sposób szacowania w zależności od faktu, czy dany beneficjent jest, czy też nie jest zamawiającym w rozumieniu pzp. W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Przedsiębiorca realizujący projekt współfinansowany będzie szacował wartość dla każdego realizowanego projektu oddzielnie. Natomiast zamawiający (działający na podstawie delegacji z art. 3 pzp) po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 pzp (lub w przypadku zamówień sektorowych – wartości wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp), określa wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy procedurze rozeznania rynku. Zatem beneficjent będący zamawiającym najpierw stosuje ogólne zasady szacowania wynikające z pzp (art. 5b i art. 32–35). Jeśli ustalona wartość przekracza próg 30 000 euro (a w przypadku zamówień sektorowych – progi określone na podstawie art. 11 ust. 8), to wówczas każde postępowanie musi być poddane pzp. Jeśli zaś wartość będzie niższa niż wspomniane progi, to tylko w celu określenia procedury (zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku) szacowanie odbywa się dla każdego projektu odrębnie.


Kiedy beneficjent narusza zasadę konkurencyjności?

Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w ww. Wytycznych. Naruszenie zasady konkurencyjności nastąpi wówczas, gdy zamawiający nie dopełni obowiązków określonych w treści Wytycznych oraz umowy o dofinansowanie. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym pojawił się pogląd (zob. wyrok NSA z 4 czerwca 2014 r., II GSK 617/13), że do uznania wydatków za niekwalifikowane nie wystarczy naruszenie ogólnej i dość abstrakcyjnej zasady konkurencyjności – zasada ta powinna być określona w umowie o dofinansowanie projektu. Jednak ten sposób interpretacji wymaga ostrożności przy badaniu zachowania zasady konkurencyjności: o złamaniu zasady konkurencyjności można mówić w sytuacjach jasnych, klarownych, niepozostawiających wątpliwości; w takich, w których można stwierdzić, że faktycznie zapytanie ofertowe zostało w ten sposób sformułowane, że wykluczyło podmioty potencjalnie zainteresowane złożeniem ofert, a w konsekwencji spowodowało wybór oferty mniej korzystnej (zob. wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2014 r., V SA/Wa 1885/14).


Czy jest ustalony taryfikator określający wysokość korekt w przypadku naruszenia zasady konkurencyjności?


Tzw. taryfikator, który określa procentowe stawki pozwalające na ustalenie wysokości korekty, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne