Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Doświadczenie w konsorcjum

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    konsorcjum   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy wykonawcy mogą zawsze ustanowić konsorcjum?
 
Wykonawca, zgodnie z wytycznymi pzp (art. 23) i dyrektywy 2014/24/UE (motyw 14 i 15), ma prawo wystąpić w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami, tworząc tzw. konsorcjum. Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne jest zawarcie przez wykonawców porozumienia określającego np. połączenie zasobów technicznych i zawodowych (wiedzy, doświadczenia partnerów, zdolności zawodowych, potencjałów technicznych), ale również rozłożenie ryzyka przedsięwzięcia między wszystkich uczestników porozumienia (ryzyka wynikającego zarówno z wielkości realizowanego zamówienia, jak i z jego terminów czy zakresu).


Co oznacza solidarna odpowiedzialność konsorcjum?

Artykuł 141 pzp statuuje solidarną odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W doktrynie1 zwraca się uwagę na fakt, że solidarna odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest instytucją chroniącą interes zamawiającego jako wierzyciela. Korzystniejsza pozycja prawna wierzyciela polega na tym, że wszyscy dłużnicy solidarni pozostają tak długo zobowiązani, aż świadczenie nie zostanie całkowicie wykonane. Zamawiający (jako wierzyciel) może również swobodnie, według swego wyboru, skierować roszczenie o wykonanie zamówienia do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może domagać się od każdego z nich wykonania całości zamówienia i bez znaczenia jest to, jaką część zamówienia powinien on wykonać w myśl umowy z konsorcjum, oraz fakt, czy wypełnił już swoje zobowiązanie. Odpowiedzialność solidarna wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia jest tzw. odpowiedzialnością solidarną bierną, tzn. występującą po stronie dłużnika. Jej istotę wyraża art. 366 kodeksu cywilnego.


Czy ustanowienie konsorcjum może naruszać zasady konkurencji?

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 19 lutego 2015 r. (XVII AmA 73/13) wskazał, że utworzenie konsorcjum, choć przewidziane w pzp, może niekiedy być kwestionowane przez Prezesa UOKiK jako porozumienie ograniczające konkurencję, np. gdy „celem przedsiębiorców było wyłączenie konkurencji między nimi w związku z chęcią utrzymania posiadanych udziałów rynkowych”. Jednocześnie w ocenie sądu „działania powodów, polegające na zawarciu porozumienia w celu przedstawienia wspólnej oferty w ramach przetargu, nie naruszają powołanego przepisu [art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – przyp. aut.]. (…) Jako zakazane w rozumieniu ustawy można uznać jedynie te porozumienia, które zawierane są przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu osobno. (…) Zatem, co do zasady, naruszeniem zakazu porozumień nie będzie działalność konsorcjów przetargowych, tworzonych w celu wspólnego przedłożenia ofert. Warunkiem dopuszczalności konsorcjum jest to, aby uczestnicy konsorcjum wystąpili z jedną wspólną ofertą, a nie tylko uzgodnili warunki własnych ofert”.


Czy doświadczenie konsorcjantów może być sumowane?

W wyroku z 7 lutego 2017 r. (KIO 167/17) Izba uznała, że możliwe jest sumowanie doświadczeń konsorcjantów (przez dodanie wartości kilku umów, każdej realizowanej przez odrębnego wykonawcę). Izba stwierdziła, że w istocie problem sprowadza się do oceny dopuszczalności łączenia doświadczenia podmiotów, a ustalenie takiej okoliczności jest uzależnione zarówno od postanowień siwz, jak i od rodzaju doświadczenia. Nieracjonalne jest z reguły łączenie (sumowanie) doświadczenia w zakresie zamówienia na skomplikowane roboty drogowe (w tym mostowe) wykonawców, którzy legitymują się doświadczeniem w robotach budowlanych o niewielkim zakresie rzeczowym i kwotowym. Równocześnie KIO uznała, że „w sprawie rozpatrywanej wymóg doświadczenia dotyczy, co niesporne, wykonywania usług (…), mających charakter powtarzalny i z reguły sparametryzowanych. Wymóg zaś minimalnej wartości ma wskazywać na dysponowanie potencjałem zdolnym do wykonania usług w takim zakresie. Z tego też względu Izba uznała, że wobec dopuszczenia łącznego (rozumianego jako wspólne) wykazania spełniania warunku udziału, w tym co do wiedzy i doświadczenia sprecyzowanego w siwz, zamawiający prawidłowo uznał, że przystępujący wykazał spełnienie warunku”.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne