Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Łączenie i dzielenie zamówień

Data publikacji: 05-09-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy podział zamówienia na części dotyczy zarówno szacowania wartości, jak i przedmiotu zamówienia?

Wprowadzając do pzp pojęcie podziału przedmiotu zamówienia na odrębne zamówienia, ustawodawca odniósł się do czynności zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i ukonstytuował w art. 36aa ust. 1 pzp uprawnienie zamawiającego, wskazując: „Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części”. Podział zamówienia na odrębne części stanowi element opisu przedmiotu zamówienia. W ocenie KIO (zob. wyrok z 9 lutego 2017 r., KIO 164/17) określenie, czy ofertę można składać jedynie na całość prac, czy też dopuszczalne jest złożenie oferty na część, w istocie odnosi się do zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot zamówienia. Nie można jednak pomijać art. 29 ust. 2 pzp, z którego wynika zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku podziału przedmiotu zamówienia na odrębne części – każdorazowo to zamawiający decyduje o tym, czy dopuści składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania lub pakiety), czy też będzie oczekiwał złożenia oferty na całość opisanego przedmiotu zamówienia. Decyzja ta powinna być poprzedzona oceną uzasadnionych potrzeb i korzyści, jakie może nieść dla jednostki zamawiającej podział zamówienia.

Na gruncie pzp niedozwolony jest natomiast taki podział zamówienia na części, który miałby na celu zmniejszenie wartości zamówienia, prowadząc do uniknięcia stosowania przepisów ustawy. W art. 5b pzp wskazano, że zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Prezes UZP podkreśla zaś, że prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma zasadnicze znaczenie dla właściwego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (informacja o wyniku kontroli doraźnej z 31 lipca 2012 r., UZP/DKD/KND/21/12).


W jakich sytuacjach podział zamówienia na części na podstawie art. 6a pzp będzie naruszał przepisy pzp?

Zgodnie z art. 6a pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych – pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Podstawową przesłanką warunkującą dopuszczalność zastosowania przez zamawiającego art. 6a jest zatem ustalenie, że podział zamówienia na części i zastosowanie – do tak wyodrębnionej części – przepisu art. 6a pzp nie jest dokonywane w celu uniknięcia stosowania pzp, lecz jest uzasadnione i podyktowane obiektywnymi przyczynami, które wynikają z wcześniejszego planowania zamawiającego.

Aby zatem możliwe było przypisanie ewentualnego naruszenia przepisów pzp zamawiającemu korzystającemu z art. 6a, konieczne będzie ustalenie, czy dane postępowanie zaplanowane było do udzielania w częściach.

W jednej ze spraw toczących się przed Regionalną Komisją Orzekającą podział zamówienia na podstawie art. 6a pzp nastąpił w celu ratowania sytuacji polegającej na konieczności zapewnienia od dnia 1 września 2014 r. usługi dowozu dzieci do szkół, przy jednoczesnym braku wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie do tego terminu pełnej procedury przetargowej. Ponieważ sytuacja ta spowodowana była wadliwym przeprowadzeniem poprzednich postępowań na udzielenie przedmiotowego zamówienia, a dokonanie podziału zamówienia na części nie było wcześniej planowane przez zamawiającego ani też nie było uzasadnione obiektywnymi przyczynami o charakterze gospodarczym, technicznym, organizacyjnym bądź finansowym, Komisja uznała, że zastosowanie art. 6a i jednocześnie art. 4 pkt 8 pzp było w tym wypadku nieuzasadnione (zob. orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 14 listopada 2016 r., BDF1.4800.50.2016).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne