Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wymaganie oznakowania

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Co należy rozumieć przez pojęcie oznakowania?

Ustawodawca, wprowadzając do pzp pojęcie oznakowania (art. 2 pkt 16), wskazał, że przez „oznakowanie” należy rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Jednocześnie w art. 30a pzp dookreślił minimalne wymogi, jakie musi spełniać wskazane przez zamawiającego oznakowanie. W przypadku zamówień o szczególnych cechach zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 2) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 5) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.


Czy zastosowanie certyfikatu jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest dopuszczalne?

W jednym z najnowszych orzeczeń KIO (wyrok z 11 kwietnia 2017 r., KIO 578/17, KIO 582/17) podkreślono, że certyfikacja odnosi się w przeważającej mierze do przedmiotu zamówienia (w powołanej sprawie przedmiot zamówienia dotyczył sprzętu komputerowego) i spełniania przezeń określonych parametrów. Tym samym może być uznawany przez zamawiającego za pozacenowe kryterium oceny ofert przewidziane w art. 91 ust. 2, w tym w szczególności pkt 1 i 3. Izba zauważa, że wskazany przepis nie zabrania przyjęcia opisu kryterium przez wskazanie konkretnego certyfikatu funkcjonującego na rynku i dostępnego dla wykonawców, potwierdzającego pożądane i punktowane z tego powodu parametry przedmiotu dostawy (zamawiający jako kryterium wskazał posiadanie certyfikatu TCO dla zaoferowanego sprzętu). W uzasadnieniu wyroku KIO podkreśliła: „fakt, iż nie wszyscy potencjalni wykonawcy, a w istocie producenci sprzętu komputerowego, dysponują w czasie przewidzianym na składanie ofert takim certyfikatem, nie może prowadzić do wniosku, iż doszło do naruszenia zasady równości wykonawców i uczciwej konkurencji. Nawet przyznając, że istotnie wskazany certyfikat nie posiada swojego odpowiednika w znaczeniu certyfikatu równoważnego, powyższej oceny nie zmienia. W tym miejscu warto zatem zauważyć, że żądanie dopuszczenia certyfikatów równoważnych należy uznać za bezprzedmiotowe z racji niemożności przedstawienia takiego, a nadto z powodu braku podstawy prawnej dla takiego żądania. Jedynie dla porządku należy przypomnieć, że przepisy dotyczące zasad równoważności przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia nie mają zastosowania, nawet przez analogię przy opisie kryteriów oceny ofert”.


Jakich dokumentów może wymagać zamawiający w zakresie określonego oznakowania?

Zamawiający, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia wymogi jakościowe przez określone oznakowanie, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp może wymagać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Katalog tych dokumentów został wymieniony w § 13 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne