Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Błędy w JEDZ

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy wykonawca, który zaznacza w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia dwie sprzeczne informacje, podlega wykluczeniu?

Zamawiający nie może swobodnie decydować o uznaniu jednej z odpowiedzi za wiążącą czy prawidłową i o pominięciu drugiej, lecz zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz ust. 4 pzp powinien wszelkie niejasności w toku oceny oświadczeń lub dokumentów wyjaśnić. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (JEDZ), oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, to zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że – mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia czy udzielenia wyjaśnień – oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Istotne jest rozdzielenie przez ustawodawcę procedury wyjaśnienia oraz procedury uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający dysponuje zatem dwoma odrębnymi narzędziami umożliwiającymi mu odpowiednio albo wyjaśnienia, albo uzupełnienia. Warto odwołać się do jednego z orzeczeń KIO, w którym Izba podkreśliła, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż nadużyciem jest kilkukrotne wzywanie do złożenia danego oświadczenia lub dokumentu, oczywiście odnośnie do tego samego zakresu. Przy czym na zamawiającym ciąży obowiązek jednokrotnego wezwania i obowiązku tego nie uchyla samodzielne złożenie przez wykonawcę jakichś dokumentów. O dochowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców decyduje w szczególności zgodne z ustawą postępowanie zamawiającego, który jest „gospodarzem” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym niedopuszczalna jest taka interpretacja przepisów, która zwalnia zamawiającego z realizacji bezwzględnego obowiązku (wyrok KIO z 10 stycznia 2017 r., KIO 172/17).

Czy można wykluczyć wykonawcę na podstawie zaznaczonej w JEDZ odpowiedzi „nie” dotyczącej niemożności przedstawienia zaświadczenia odnoszącego się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków?

Zawarte w treści JEDZ pytanie: „Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?” (część II, sekcja A, Informacje ogólne, pozycja nr 7) dotyczy tylko tych wykonawców, którzy są wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców. Dyrektywa 2014/24/UE w art. 64 przewiduje możliwość ustanowienia i prowadzenia przez państwa członkowskie urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców oraz ich certyfikacji. Jak podkreśla UZP, polski ustawodawca nie skorzystał z tej możliwości. Tym samym w większości przypadków polskie firmy nie wypełniają tej części JEDZ, ponieważ już w odpowiedzi na pytanie główne („Czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie?”) odpowiadają „nie dotyczy” i nie wypełniają kolejnych pozycji tabeli (część II, sekcja A, Informacje ogólne, pozycja nr 8). Zamawiający nie może zatem na podstawie braku odpowiedzi, czy nawet oznaczenia odpowiedzi „nie”, uznać wykonawcy za wykluczonego.

Czy można uznać ofertę wykonawcy za nieważną tylko na podstawie braku wskazania w JEDZ informacji o podwykonawcach?

Fakt, że wykonawca nie zamieścił w formularzu JEDZ nazw podwykonawców, nie jest wystarczającą przesłanką odrzucenia oferty. Z treści art. 26 ust. 4 pzp wynika bowiem obowiązek zamawiającego polegający na konieczności wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. Konstrukcja tego przepisu (użycie sformułowania: „Zamawiający wzywa także”) wskazuje, że wyjaśnienie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń lub dokumentów przez zamawiającego jest obligatoryjne. Zaprezentowane powyżej stanowisko zgodne jest także z art. 36b ust. 1 pzp, z którego wynika, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne