Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Grupa kapitałowa

Data publikacji: 06-06-2017 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Jak postąpić w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w ustawowym terminie 3 dni?

Zamawiający, dokonując badania i oceny ofert, dysponuje określonymi w pzp narzędziami, za pomocą których może usunąć wątpliwości i braki w toku postępowania. Niezłożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zobowiązuje zamawiającego do wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 pzp do uzupełnienia oświadczenia (treść art. 26 ust. 3 pzp nie przewiduje odstępstw od tego obowiązku w stosunku do którejkolwiek przesłanki wykluczenia). Możliwe jest również skorzystanie przez zamawiającego z procedury wyjaśnienia treści oświadczenia (art. 24 ust. 4 pzp). Istotne jest, że samo niedochowanie trzydniowego terminu na złożenie wskazanego oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 pzp, nie powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedochowanie tego terminu nie zostało bowiem obwarowane przez ustawodawcę taką sankcją, a katalog podstaw do wykluczenia z postępowania ma charakter zamknięty i nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Podkreślić należy, że trzydniowy termin na złożenie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy pzp nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty za niezłożenie tego oświadczenia w terminie. W sytuacji braku złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej w terminie 3 dni od otwarcia ofert lub przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający zobowiązany jest zastosować tryb przewidziany w art. 26 ust. 3 pzp, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Dopiero brak uzupełnienia dokumentu na wezwanie zamawiającego powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp (zob. opinia UZP: Jakie są konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprzedłożeniem w terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?, uzp.gov.pl).


Wykonawca w ustawowym terminie złożył kopię oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Czy istnieje wobec tego wystarczająca podstawa, aby go wykluczyć lub też odrzucić jego ofertę?

Brak dokumentu w formie oryginału nie może sam w sobie stanowić o wykluczeniu wykonawcy, a tym bardziej o odrzuceniu jego oferty. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp następuje, gdy wykonawcy, należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z okoliczności niniejszej sprawy jasno wynika, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Przy tym nawet gdyby należał do takiej grupy, to nie stanowi to podstawy do automatycznego wykluczenia – aby wykluczenie nastąpiło, niezbędne byłoby złożenie oferty również przez innego wykonawcę należącego do tej samej grupy kapitałowej oraz brak wykazania, że sytuacja ta nie wpływa negatywnie na konkurencję w postępowaniu.

Z judykatury i doktryny wynika, że art. 78 kodeksu cywilnego określa, jakim wymaganiom musi odpowiadać forma pisemna. Niezbędne jest tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia przez składającego je. W znaczeniu procesowym pismo to jest dokumentem stanowiącym dowód, że osoba, która je podpisała, złożyła zawarte w nim oświadczenie (art. 245 kodeksu postępowania cywilnego). Tym samym złożenie dokumentu w sposób dozwolony w siwz, a następnie przesłanie oryginału dokumentu – choćby dotarł on po terminie – nie spowoduje nieważności dokumentu.

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne