Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Komisja przetargowa

Data publikacji: 03-04-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Kto może być członkiem komisji przetargowej?

Ustawa nie ogranicza możliwości udziału w pracach komisji przetargowej tylko do osób będących jednocześ­nie pracownikami zamawiającego. Równocześnie nie istnieje inny sposób, by zgodnie z pzp wykonywać czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Członkiem komisji może być jakakolwiek osoba, czy to zatrudniona na umowę o pracę, czy też działająca na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a nawet pro bono. Konieczne jest jedynie prawidłowe powierzenie obowiązków związanych z wykonywanymi na gruncie pzp czynnościami.


Jakie są uprawnienia i kompetencje członków komisji przetargowej?

Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. I to również on określa organizację, skład, tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków jej członków, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Tym samym zakres powierzonych każdemu z członków komisji obowiązków powinien być dokładnie dookreślony, a także powinien pozwalać na zindywidualizowanie odpowiedzialności. Najczęstszym rozwiązaniem jest powierzenie komisji obowiązków związanych nie tylko z przeprowadzeniem postępowania (analiza i badanie ofert, prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przedstawienie uzasadnienia wykluczenia, odrzucenia oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej czy unieważnienia postępowania), ale również z przygotowaniem postępowania. Ten drugi zakres obowiązków powinien być cedowany na podstawie art. 18 ust. 2 pzp. Pamiętać należy, że powierzenie obowiązków, o jakim mowa w tym przepisie, musi mieć postać upoważnienia indywidualnie adresowanego dla danego pracownika z wymienieniem czynności z zakresu postępowania przetargowego, które zostały mu powierzone (zob. orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej: z 22 lutego 2010 r., BDF1/4900/87/89/09/3148; z 13 czerwca 2013 r., BDF1/4900/35/40/RN-10/13/RWPD-390).


Czy członkowie komisji przetargowej odpowiadają za wybór wykonawcy w postępowaniu?


Odpowiedź na to pytanie wymaga w pierwszej kolejności ustalenia zakresu obowiązków scedowanych na członków komisji przetargowej, ponieważ członkowie komisji odpowiadają tylko za te obowiązki, które zostały im jednoznacznie powierzone. Główna Komisja Orzekająca (w orzeczeniu z 28 lipca 2016 r., BDF1.4800.150.2015) podkreśliła, że: „istotnym dla oceny ofert – zarówno formalnej, jak i merytorycznej – jest fakt powołania komisji przetargowej, której członkowie – doświadczeni specjaliści w dziedzinie udzielania zamówień w jednostce – mieli za zadanie – zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej – dokładnie przeanalizować każdą ofertę, a w przypadku ujawnienia brakujących dokumentów przedstawić obwinionemu – jako kierownikowi zamawiającego – wniosek o wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Uprawnieniem komisji była również możliwość wnioskowania o wykluczenie wykonawcy z postępowania, po przygotowaniu informacji zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia”.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne