Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zasada proporcjonalności

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy wykonawca podlegający wykluczeniu może być oceniany zgodnie z zasadą proporcjonalności?

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zdecydowanie zmienia podejście do przesłanek wykluczenia wykonawcy. Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego rozwiązania, w którym przesłanki wykluczenia miały „charakter twardy”, wymuszając tym samym ocenę „zero-jedynkową” podmiotu: jeśli wykonawca podlegał wykluczeniu, zamawiający bezwzględnie musiał go wykluczyć. Po nowelizacji większość przesłanek wykluczenia (podstawy związane z wyrokami skazującymi, podstawy związane z niewypłacalnością lub wykroczeniami zawodowymi oraz przesłanki fakultatywne) ma „charakter miękki”, pozwalając na ocenę wykonawcy z uwzględnieniem procedur naprawczych: wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 pzp (tzw. procedura self-cleaning). Koncepcja ta nie zakłada kwestionowania podstaw wykluczenia, lecz pozwala wykonawcy na udowodnienie, że mimo ich zaistnienia podjęte przez niego działania świadczą o jego wiarygodności. Self-cleaning opiera się właśnie na zasadzie proporcjonalności. Istotą tej procedury sanacyjnej jest założenie, że wykonawca sam, już na etapie składanego oświadczenia (jednolity europejski dokument zamówienia lub wstępne oświadczenie własne), poinformuje zamawiającego o tym, czy przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności (naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za doznaną krzywdę, przedstawił wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, współpracował z organami ścigania oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym albo nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy) pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia, jednocześnie je opisując.


Co oznacza zasada proporcjonalności w praktyce, zwłaszcza na etapie określania warunków udziału w postępowaniu?

Zasada proporcjonalności jest uznawana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za jedną z podstawowych zasad prawa UE. Wymaga ona, by środki wprowadzane w ramach aktów prawa unijnego były właściwe dla osiągania zakładanych celów i nie wykraczały poza to, co jest niezbędne dla ich zrealizowania: „Zasada ta wymaga przeprowadzenia dwustopniowego testu wprowadzanego środka w celu stwierdzenia: 1) Czy przyjmowany środek jest właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu i nadaje się do jego realizacji? 2) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy nie wykracza on poza to co niezbędne, a tym samym czy nie jest nadmierny, oraz czy inne środki byłyby wystarczające do osiągnięcia planowanego celu?” (wyrok z 10 grudnia 2002 r. w sprawie C-491/01, The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne