Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Warunki udziału w postępowaniu

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy zamawiający ma prawo określić warunek dotyczący wysokości minimalnego rocznego obrotu powyżej wartości szacunkowej zamówienia?

Artykuł 22c ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem.

Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1, przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji (art. 22c ust. 2 pzp). Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Opis ten nie może utrudniać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nadmierne podmiotowe wymagania zamawiającego nie mogą eliminować z postępowania wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia. Wymóg proporcjonalności nakazuje ustalenie, w jakim stosunku wobec przedmiotu zamówienia musi pozostawać poziom warunku udziału, aby zapewnić prawidłowy wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków podkreśla, że nieproporcjonalność warunku udziału w postępowaniu zachodzi wówczas, gdy warunek zostanie ustalony w sposób nadmierny lub niewystarczający w stosunku do konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia przez wykonawców biorących udział w postępowaniu, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania, specyfiki, charakteru, zakresu i wartości przedmiotu zamówienia (zob. wyrok KIO z 22 marca 2016 r., KIO 317/16, KIO 320/16, KIO 327/16, KIO 328/16).


Co oznacza regulacja stanowiąca, że warunki udziału należy określić w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia?

Warunki udziału określone w siwz powinny być opisane w sposób jednoznaczny i umożliwiający weryfikację wykonawcy przez pryzmat celu, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię wykonania zamówienia rzetelnie, fachowo i terminowo. Konieczne jest przy tym wykonanie tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazanie, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiąg­nięcia wybranego celu (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii). Nie budzi wątpliwości, że z jednej strony warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji, jednak z drugiej strony ich celem jest przede wszystkim weryfikacja – czy też próba weryfikacji – którzy właściwie wykonawcy są do wykonania tego zamówienia zdolni.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne