Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Warunki udziału w postępowaniu

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy zamawiający ma prawo określić warunek dotyczący wysokości minimalnego rocznego obrotu powyżej wartości szacunkowej zamówienia?

Artykuł 22c ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem.

Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1, przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji (art. 22c ust. 2 pzp). Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Opis ten nie może utrudniać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nadmierne podmiotowe wymagania zamawiającego nie mogą eliminować z postępowania wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia. Wymóg proporcjonalności nakazuje ustalenie, w jakim stosunku wobec przedmiotu zamówienia musi pozostawać poziom warunku udziału, aby zapewnić prawidłowy wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków podkreśla, że nieproporcjonalność warunku udziału w postępowaniu zachodzi wówczas, gdy warunek zostanie ustalony w sposób nadmierny lub niewystarczający w stosunku do konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia przez wykonawców biorących udział w postępowaniu, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania, specyfiki, charakteru, zakresu i wartości przedmiotu zamówienia (zob. wyrok KIO z 22 marca 2016 r., KIO 317/16, KIO 320/16, KIO 327/16, KIO 328/16).


Co oznacza regulacja stanowiąca, że warunki udziału należy określić w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia?

Warunki udziału określone w siwz powinny być opisane w sposób jednoznaczny i umożliwiający weryfikację wykonawcy przez pryzmat celu, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię wykonania zamówienia rzetelnie, fachowo i terminowo. Konieczne jest przy tym wykonanie tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazanie, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do osiąg­nięcia wybranego celu (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii). Nie budzi wątpliwości, że z jednej strony warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji, jednak z drugiej strony ich celem jest przede wszystkim weryfikacja – czy też próba weryfikacji – którzy właściwie wykonawcy są do wykonania tego zamówienia zdolni.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne