Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Odrzucenie oferty

Data publikacji: 25-11-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

W prowadzonym przez nas postępowaniu oferty złożyło trzech wykonawców. W związku z długotrwałym przyznawaniem punktów, działając na podstawie art. 85 ust. 2 pzp, wezwaliśmy wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni. Jeden z nich złożył pismo, w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, a dwóch pozostałych nie zareagowało na wezwanie. Jednocześnie wszyscy wykonawcy przedłużyli okres ważności wadium. Czy zatem oferty tych wykonawców, którzy przedłużyli tylko okres ważności wadium, powinny zostać odrzucone? Czy może samo przedłużenie okresu ważności wadium należy traktować jako wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą?

Samo przedłużenie okresu ważności wadium niestety nie może być automatycznie traktowane jako wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Za Krajową Izbą Odwoławczą należy bowiem wskazać, że: „Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą jest (…) oświadczeniem wykonawcy składanym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego treść stanowi wola wykonawcy realizacji zamówienia na warunkach określonych w ofercie, a termin ważności tego oświadczenia wykonawcy wyznaczają przepisy ustawy p.z.p.” (wyrok KIO z 28 października 2009 r., KIO/UZP 1337/09). W związku z tym oświadczenia o przedłużeniu ważności wadium nie można utożsamiać z oświadczeniem o przedłużeniu okresu związania ofertą, ponieważ ustawa traktuje te oświadczenia odrębnie, wymagając dwóch dokumentów. Oświadczenie, w którym wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, powinno zostać złożone w formie pisemnej lub w formie, którą zamawiający dopuści. Ustawa nie przewiduje innych form składania oświadczeń w postępowaniu (zob. wyrok KIO z 23 grudnia 2011 r., KIO 2651/11). Z kolei w myśl art. 89 ust. 7a pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia ofert wykonawców, którzy – mimo że przedłużyli okres ważności wadium – nie przedłużyli terminu związania ofertą. Milczenie wykonawcy w tej materii należy bowiem rozumieć jako brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


Skierowaliśmy do wykonawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie kosztu wskazanego w ofercie, ponieważ budził on nasze wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w siwz i opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedstawił nam wyjaśnienia, których nie możemy zakwalifikować do katalogu określonego w art. 90 ust. 1, gdyż nie wskazują one na oszczędność metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technologicznych itd. Czy zatem powinniśmy ofertę tego wykonawcy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4?

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne