Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Artykuł 24aa w praktyce

Data publikacji: 07-10-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Ogłosiliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jednocześnie w siwz wskazaliśmy, że najpierw dokonamy oceny ofert, a następnie zbadamy, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Spośród czterech złożonych ofert wybraliśmy najkorzystniejszą, tj. z najniższą ceną oraz najkrótszym terminem wykonania zamówienia. Chcemy wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jaki termin powinniśmy wyznaczyć wykonawcy na ich dostarczenie?

Dokonanie oceny ofert przed sprawdzeniem, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest możliwe przez zastosowanie tzw. procedury odwróconej, wskazanej w art. 24aa pzp. Terminy na uzupełnianie dokumentów w postępowaniu określono natomiast w art. 26 ustawy, który w ust. 2 stanowi, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia – w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

Mimo że głównym celem stosowania procedury odwróconej jest przyspieszenie prowadzonego postępowania, art. 26 ust. 2 ustawy nie przewiduje możliwości skrócenia terminów w sytuacji skorzystania z niej. Warto wskazać, że ustawodawca, nowelizując brzmienie art. 26 ust. 1, w którym jest mowa o składaniu oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych, wskazał, że przepisu tego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. Mając na uwadze powyższe, zamawiający powinien wyznaczyć wykonawcy termin nie krótszy niż 5 dni na dostarczenie oświadczeń i innych dokumentów.


Wystartowaliśmy w postępowaniu, w którym zamawiający korzysta z możliwości wskazanej w art. 24aa ustawy, tzn. określił w siwz, że zastosuje procedurę odwróconą. Złożona przez nas oferta plasuje się na drugim miejscu pod względem przyznanej liczby punktów. Mimo to zostaliśmy wezwani do przedłożenia wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń i dokumentów. Oczywiście złożymy je w terminie, ale zastanawiamy się, czy zamawiający postąpił prawidłowo, wzywając wykonawcę, który jest na drugim miejscu.

W powyższym pytaniu zawarto za mało informacji, aby móc dać jednoznaczną odpowiedź. Oczywiście zamawiający popełniłby błąd, gdyby do przedłożenia dokumentów wezwał tylko i wyłącznie wykonawcę plasującego się na pozycji drugiej, z pominięciem wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Trudno jednak wyobrazić sobie, by zamawiający, stosując ustawę i działając jako profesjonalista, mógł dopuścić do takiej sytuacji.

Można się jednak domyślać, że zdarzył się przypadek przewidziany w art. 24aa ust. 2 pzp, w którym wykonawca, którego oferta została uznana za ofertę najwyżej ocenioną, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne