Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kryteria selekcji

Data publikacji: 21-09-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jesteśmy instytucją kultury (muzeum) i chcemy przeprowadzić przetarg ograniczony dotyczący wykonania robót budowlanych w naszej siedzibie. Czy w ramach kryteriów selekcji możemy wskazać, że przyznamy punkty za roboty budowlane wykonywane na rzecz muzeów?

Zamawiający, ustanawiając kryteria selekcji, powinien mieć na względzie, że nie mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji. W celu ustanowienia prawidłowych kryteriów selekcji zamawiający może się posłużyć ugruntowaną linią orzeczniczą wypracowaną przez Krajową Izbę Odwoławczą, odnoszącą się do warunków udziału w postępowaniu (zob. np. wyrok z 26 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 1053/09).

Zamawiający może odnosić przepisy dotyczące prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu do kryteriów selekcji. Ustanowione kryteria nie powinny powodować sztucznego ograniczania rynku, gdyż może to skutkować zarzutem naruszenia zasad opisanych w art. 7 pzp. Powinny mieć na celu zaproszenie wykonawców, którzy są w stanie wykonać dane zamówienie najlepiej, minimalizując ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.

Kryterium selekcji dotyczące świadczenia robót budowlanych na rzecz muzeów może być przez część wykonawców zakwestionowane. Proponowałbym zamiast tego określić kryterium selekcji odnoszące się do robót budowlanych wykonanych na rzecz instytucji publicznych. Zamawiający powinien również pamiętać, że ustalone w ogłoszeniu kryterium selekcji nie może już zostać zmienione w momencie badania złożonych wniosków. Dlatego tak ważne jest, po pierwsze, aby nie naruszało ono ustawowych zasad, a po drugie, aby odpowiadało celowi, jakim jest zaproszenie najlepszych wykonawców do kolejnego etapu postępowania.


Czy jako zamawiający mamy możliwość uniknięcia sytuacji, w której wykonawcy będą się powoływali na potencjał podmiotu trzeciego w celu uzyskania większej liczby punktów w kryteriach selekcji? Czy ustawa dopuszcza taką możliwość, jak powoływanie się na zasoby innych podmiotów w celu uzyskania większej liczby punktów w tych kryteriach?

Problem, którego dotyczy przedmiotowe pytanie, czyli powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego w celu uzyskania większej liczby punktów, od wielu lat wzbudza kontrowersje zarówno wśród zamawiających i wykonawców, jak i w doktrynie. Już samo orzecznictwo przedstawia rozbieżne poglądy na ten temat. I tak w wyroku z 17 lutego 2012 r. Izba uznała za słuszne stanowisko zamawiającego uznające, że z zasobów podmiotów trzecich w trybie art. 26 ust. 2b ustawy korzystać można wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu, nie zaś na potrzeby tworzenia rankingu wykonawców zapraszanych następnie do złożenia ofert (KIO 232/12, KIO 243/12). Odmienne zdanie wyrażone zostało w wyroku z 23 lipca 2012 r. (KIO 1409/12, KIO 1428/12), gdzie KIO wskazała, że ustawodawca – wprowadzając treścią art. 26 ust. 2b ustawy możliwość posługiwania się zasobami podmiotu trzeciego przy wykazywaniu się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu – nie wyłączył stosowania tego przepisu w przetargu ograniczonym, bowiem nie rozgraniczył w ustawie warunków potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu na poziomie minimalnym od warunków punktowanych. Izba uznała, że skoro brakuje takiego rozróżnienia w art. 51 ust. 1–4 ustawy, to nie można wyłączyć możliwości posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego do podwyższenia oceny doświadczenia (dodała też, że nie ma również w ustawie zakazu posługiwania się tym samym podmiotem przez więcej niż jednego wykonawcę składającego wniosek).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne