Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-04-2009 Autor: Ewa Wiktorowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Wysokość kary umownej

Jaką można zastrzec maksymalną wysokość kary umownej, aby nie naruszyć przepisów o zamówieniach publicznych? Czy można np. zastrzec, że w przypadku niewykonania lub odstąpienia od umowy przez wykonawcę wysokość kary umownej wyniesie 50% całości zamówienia?

 

Kary umowne są ustanawiane w celu umocowania odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Może nim być zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Określa się je jako odpowiedzialność kontraktową/umowną, gdyż strony umowy umawiają się do ich stosowania i określają w umowie ich wysokość. Jest to odpowiedzialność fakultatywna – jeżeli kary nie są określone w umowie, nie obowiązują. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia dłużnika z obowiązku wykonania umowy (art. 483 § 2 kc). Zastrzeżenie kary umownej ma na celu wzmocnienie skuteczności umowy między stronami i generalnie służy wywarciu realnego wpływu na wykonanie zobowiązania. Kara umowna ma również charakter represyjny, który wyraża się w obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej.

 

Zgodnie z art. 354 kc wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający warunkom umowy oraz zasadom współżycia społecznego. W taki sam sposób powinien współdziałać z nim w wykonaniu umowy zamawiający. Kara umowna, zastrzeżona w umowie, ma umożliwić zamawiającemu szybkie zaspokojenie swoich roszczeń z tytułu niewykonania przez wykonawcę określonych w umowie zobowiązań. Do zaspokojenia roszczenia z tytułu kary umownej zamawiający nie musi wykazywać istnienia i wysokości szkody. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego zwolnić się z zobowiązania zapłaty kary umownej. SN w wyroku z dnia 6 listopada 2003 r.(sygn. akt: III CZP 61/03) rozstrzygnął, iż zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty, choćby wykazał, że wierzyciel nie poniósł szkody. W przypadku wykonawcy jest on zwykle zobowiązany do zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia, za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. Stawki kar dla obu stron zwykle określa zamawiający. Ich wysokość winien on oszacować, biorąc pod uwagę spodziewane następstwa uchybienia objętego karą. Kara umowna, aby spełnić swój cel, musi być realna. Zbyt wysoka, niewspółmierna do uchybienia, zawsze będzie budzić sprzeciw. Podana w pytaniu kara w wysokości 50% wartości zamówienia jest za wysoka, zważywszy, że Pzp za niewykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przewiduje zabezpieczenie o wysokości maksymalnie 10% ceny umowy brutto. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne