Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Zatrzymanie zabezpieczenia

Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę i/lub jej niewykonania zamawiający ma prawo zatrzymać w całości otrzymane zabezpieczenie, o jakim mowa w art. 147 i 148 Pzp?

 

Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zgodnie z treścią tego zapisu nie oznacza to automatycznego prawa zamawiającego do zatrzymania całości zabezpieczenia. Zamawiający powinien z należytą starannością określić swoje roszczenia, by pokryć jedynie wymagane należności, a nie by uzyskać dodatkowy dochód w wyniku zatrzymania całego zabezpieczenia. Zamawiający powinien w umowie dokładnie określić wielkość kar za odstąpienie od umowy, zwłokę bądź opóźnienie w realizacji umowy czy opóźnienia w usunięciu wad oraz usterek. Na podstawie zapisów umowy zamawiający powinien więc obliczyć swoje roszczenie i zatrzymać jedynie wartość odpowiadającą faktycznej jego wielkości. W umowach zamawiający czasami umieszczają klauzulę, że jeśli wykonawca np. w ciągu 5 dni nie usunie usterki, zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi i tym samym pokryć wynagrodzenie dla tego podmiotu ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zabezpieczenie jako kara umowna

Czy w umowie dotyczącej zamówienia publicznego można zastrzec, że w przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od niej przez wykonawcę wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone będzie na poczet kary umownej?

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne