Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Naruszenie obowiązków zawodowych

Data publikacji: 07-04-2016 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    dostawa   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Od wielu lat postępowanie na usługi cateringowe wygrywa u nas ten sam wykonawca. Nie jesteśmy do końca zadowoleni ani z jakości potraw, ani z obsługi kelnerskiej. Czy jeśli w kolejnym postępowaniu wykonawca ten złoży ofertę, będziemy mogli go wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy pzp?

Zgodnie z art. 24 ust. 2a pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do negocjacji.

Powołanie się zamawiającego na art. 24 ust. 2a obwarowane jest więc szeregiem przesłanek. Jeżeli wykonawca wygrywa cyklicznie powtarzające się postępowania przetargowe, to wymagany okres 3 lat przed wszczęciem postępowania prawdopodobnie zostanie zachowany.

Jeśli zaś chodzi o zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo, to terminów tych nigdzie nie zdefiniowano. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 marca 2004 r. (IV CK 151/03) wskazał, że przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

Zamawiający w tym przypadku powinien umieć wykazać rażące niedbalstwo, polegające na niezadowalającej jakości serwowanych posiłków czy serwisu kelnerskiego, za pomocą dowolnych środków dowodowych. W tym celu powinien przeanalizować umowy z ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania i sprawdzić, czy nie naliczał wykonawcy kar związanych z wykonywaniem przedmiotowej umowy, co mogłoby stanowić dowód rażącego niedbalstwa wykonawcy i braku poprawy z jego strony.

Aby jednak zamawiający mógł skorzystać z omawianej możliwości wykluczenia, wykonawca musi poważnie naruszyć obowiązki zawodowe. Poważnym naruszeniem zaś jest zachowanie danego wykonawcy wykazującego zamiar uchybienia lub stosunkowo poważne niedbalstwo z jego strony. Nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy może ewentualnie wskazywać na niskie kompetencje zawodowe wykonawcy, lecz nie jest równoważne z poważnym wykroczeniem (zob. także wyrok KIO z 11 maja 2015 r., KIO 885/15).

Zamawiający musi też – w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub zaproszeniu do negocjacji – przewidzieć możliwość korzystania z art. 24 ust. 2a pzp. Brak takiego zapisu spowoduje, że zamawiający nie będzie mógł powołać się na art. 24 ust. 2a pzp.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne