Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Opis przedmiotu zamówienia o wartości do 30 000 euro

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

W wystąpieniu pokontrolnym wskutek audytu zarzucono nam, że przeprowadzając postępowania poniżej 30 000 euro, naruszamy zasadę równego traktowania – przez zamawianie sprzętu wskazanego z nazwy – oraz zasadę konkurencyjności – ponieważ po podpisaniu umowy z dostawcą wydłużyliśmy mu termin na dostawę sprzętu. Jak mamy rozumieć powyższe zarzuty, mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się jej zapisów. Nie znaczy to jednak, że zamawiający ma prawo dokonywać zakupów bez przestrzegania jakichkolwiek zasad.

Zamawiający powinien mieć zawsze na względzie przepisy ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 44 pkt 3.

Zamawianie sprzętu u producenta nie zawsze oznacza, że wydatki dokonywane są w sposób oszczędny, gdyż producent może dyktować cenę. Jednocześ­nie brak przeprowadzenia procedury rozeznania rynku spowoduje trudności w udowodnieniu instytucji kontrolującej, że cena, którą zamawiający uzyskał, rzeczywiście była ceną konkurencyjną. Odnosząc się z kolei do tworzenia opisu przedmiotu zamówienia wskazującego na dany sprzęt, należy podkreślić, że w interesie zamawiającego powinno leżeć takie określenie przedmiotu zamówienia (nie tylko w postępowaniach powyżej kwoty 30 000 euro), które pozwoliłoby mu otrzymać dokładnie taki produkt, jakiego oczekuje, a nie faworyzowanie tylko jednego wykonawcy. Przez zamawianie ściśle określonego, wskazanego z nazwy producenta, sprzętu (bez możliwości dopuszczania składania ofert równoważnych czy też opisania równoważności) zamawiający nie tylko narusza zasadę równego traktowania, ale również dokonuje wydatków w sposób nieprawidłowy – inny bowiem wykonawca mógłby za niższą cenę zaproponować sprzęt, który zamawiającemu by odpowiadał, a nawet byłby lepszy. Zamawiający musi mieć na względzie, że nawet przy zakupach (wydatkach) poniżej „kwoty bagatelnej” opis przedmiotu zamówienia nie może ani bezpośrednio, ani pośrednio uprzywilejowywać lub dyskryminować określonych wykonawców.

Odnosząc się do zasady równego traktowania, warto podkreślić, że zamawiający jest zobowiązany do jej przestrzegania zawsze, bez względu na wartość dokonywanego zakupu. W analizowanej sytuacji należy wskazać, że wydłużenie terminu na dostawę sprzętu – dokonane po wyborze oferty czy też po podpisaniu umowy – będzie stanowiło naruszenie omawianej zasady, gdyż inni wykonawcy, wiedząc o możliwym przesunięciu terminu, mogliby zaproponować oferty z inną ceną niż ta, którą zaoferowali pierwotnie. Zamawiający naruszył więc zasadę równego traktowania, chyba że wszyscy wykonawcy przed złożeniem ofert zostali poinformowani o możliwości przedłużenia tego terminu lub jest to sytuacja losowa, której zamawiający nie mógł przewidzieć.


Jeden z wykonawców wysłał do nas pismo, w którym zarzuca nam, że ogłaszając postępowania wyłączone ze stosowania pzp na podstawie art. 4 pkt 8 pzp i zamieszczając opis przedmiotu zamówienia zamawianych produktów, nie patrzymy na dostępne na rynku grupy artykułów, a chcemy czegoś (jak to określa) „innowacyjnego”, co powoduje, że jest na straconej pozycji. Wskazuje, że łamiemy zasadę przejrzystości, tworząc opis produktu, który nie występuje na krajowym, a nawet europejskim rynku. Czy ma rację?

Wykonawca błędnie rozumie zasadę przejrzystości. Zasada ta nie odnosi się do samego opisu zamawianego towaru (opisu przedmiotu zamówienia), ale oznacza, że warunki i zasady postępowania powinny być zapisane w zapytaniu ofertowym, ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny. Każdy z potencjalnych wykonawców powinien mieć możliwość zrozumienia ich dokładnego zakresu i dokonania ich wykładni w taki sam sposób. Drugim celem tej zasady jest umożliwienie zamawiającemu sprawdzenia, czy oferty odpowiadają stawianym kryteriom (zob. wyrok TSUE z 10 maja 2012 r., C-368/10).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne