Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wielokrotne wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 03-12-2015 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Jesteśmy w trakcie oceniania ofert składanych w postępowaniu. Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, musieliśmy wezwać do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż zaoferowana przez niego cena była niższa o ponad 32% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wykonawca przedłożył szczegółowe wyjaśnienia i dowody, które zaakceptowaliśmy bez zastrzeżeń. Następnie w trakcie sprawdzania kolejnych ofert okazało się, że w trzech z nich należy dokonać poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, co spowodowało, że najkorzystniejsza oferta okazała się jeszcze bardziej odbiegać (o ponad 40%) od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert. Czy powinniśmy wezwać wykonawcę jeszcze raz do złożenia wyjaśnień w związku z faktem, że zaoferowana cena odbiega – w większym niż pierwotnie wskazany – stopniu od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert?

Zamawiający prawidłowo zadziałał, wzywając wykonawcę do przedłożenia wyjaśnień. Odnosząc się do problemu zawartego w pytaniu, należy wskazać, że jeśli zaakceptowano bez zastrzeżeń złożone wyjaśnienia wraz z dowodami, to nie ma potrzeby ani obowiązku wzywania do złożenia kolejnych wyjaśnień. Ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień można bowiem skutecznie żądać, jeżeli na podstawie udzielonych wcześniej wyjaśnień powstały kolejne wątpliwości (zob. wyrok KIO z 6 listopada 2014 r., KIO 2237/14). Jeżeli więc przedłożone wyjaśnienia okazały się przekonujące, to bez znaczenia jest fakt, że zmieniła się średnia arytmetyczna złożonych ofert. Od strony zamawiającego najbardziej istotne jest wyjaśnienie kalkulacji ceny, które przekona go, że wykonawca przyjął racjonalne założenia w zakresie koniecznych do poniesienia kosztów i nakładów.


Prowadzimy postępowanie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Po wyborze oferty najkorzystniejszej jeden z wykonawców złożył odwołanie, podnosząc, że naruszyliśmy zasadę uczciwej konkurencji, gdyż część wykonawców wielokrotnie wzywaliśmy do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, podczas gdy jego oferta została odrzucona po jednokrotnym wezwaniu. Stało się tak, ponieważ uznaliśmy, że złożone przez tego wykonawcę wyjaśnienia nie potwierdzały, że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Rzeczywiście, dwóch wykonawców wzywaliśmy dwukrotnie do składania wyjaśnień, ale dlatego, że przedkładane wyjaśnienia rodziły po naszej stronie kolejne wątpliwości. Z kolei wyjaśnienia przedstawione przez wykonawcę odrzuconego ewidentnie nie potwierdzały tego, że cena nie jest rażąco niska.

Artykuł 90 ust. 3 pzp stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeśli ten nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena przedstawionych przez niego wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne