Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Implementacja dyrektyw UE

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

W nadchodzącym roku planujemy przeprowadzić postępowanie na usługi ochrony. Obecnie obowiązująca dyrektywa traktuje te usługi jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Mając to na względzie – mimo że za każdym razem szacunkowa kwota przekraczała kwotę, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE – nie stosowaliśmy zapisów dotyczących obowiązków żądania wadium czy terminów składania ofert.

Czy z związku z tym, że postępowanie planujemy wszcząć pod koniec 2016 r. (czyli po terminie, kiedy dyrektywa ma zostać wdrożona), powinniśmy się liczyć z jakimiś ograniczeniami w tym zakresie? Czy nadal będziemy mogli traktować ww. usługi jako niepriorytetowe i stosować do nich złagodzone procedury?


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (dalej dyrektywa) likwiduje podział na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Tworzy przy tym jednak łagodniejsze zasady udzielania zamówień na niektóre usługi. W art. 74 dyrektywy wskazano, że zamówień publicznych na usługi społeczne (i inne szczególne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy) udziela się w „złagodzonym reżimie” – opisanym w Tytule III, rozdziale I dyrektywy – pod warunkiem że ich wartość jest równa kwocie 750 tys. euro lub ją przewyższa. Jeżeli zaś wartość nie przekroczy tej kwoty, to zapisy dyrektywy nie będą miały zastosowania do usług wymienionych w załączniku XIV (są to np. usługi zdrowotne, społeczne, religijne, pocztowe czy też usługi detektywistyczne i ochroniarskie).

Jednocześnie w samej preambule wskazano, że część usług świadczona jest wyłącznie przez podmioty znajdujące się w konkretnym miejscu, a co za tym idzie, świadczenia tych usług mają ograniczony wymiar transgraniczny. W związku z tym usługi te powinny być objęte zapisami dyrektywy, ale dopiero od kwoty przekraczającej 750 tys. euro. Zamówienia powyżej tego progu mogą bowiem stać się przedmiotem zainteresowania różnych wykonawców (element transgraniczny).

Odnosząc się do opisanego w pytaniu postępowania, należy wskazać, że zamawiający związany będzie zapisami dyrektywy, jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 750 tys. euro. Jeżeli nie przekroczy tej kwoty, to zamawiający nie będzie jednak miał możliwości swobodnego udzielenia zamówienia z uwagi na obowiązujące orzecznictwo TSUE. Nawet jeśli wartość zamówienia jest niższa niż próg uzasadniający zastosowanie dyrektyw, w których ustawodawca wspólnotowy uregulował kwestie udzielania zamówień publicznych, i jeśli dane zamówienie nie jest objęte zakresem zastosowania tych dyrektyw, to instytucje zamawiające, udzielając zamówienia, są jednak zobowiązane do przestrzegania ogólnych zasad prawa wspólnotowego, takich jak zasada równego traktowania i obowiązek zachowania przejrzystości (zob. wyrok TSUE z 14 czerwca 2007 r., C-6/05, Medipac v. Venizeleio-Pananeio).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne