Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Potencjał podmiotu trzeciego

Data publikacji: 30-09-2015 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

Wraz z ofertą złożyliśmy oświadczenie, zgodnie z którym w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będziemy polegać na zdolnościach finansowych podmiotu trzeciego. Zamawiający odrzucił naszą ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. W uzasadnieniu zaznaczył, że w siwz wskazał kluczowe części zamówienia, które wykonawca miał wykonywać samodzielnie (bez udziału podwykonawców), a dołączone do oferty oświadczenie rozumie jako udział podwykonawcy w wykonaniu zamówienia. Czy zamawiający postąpił prawidłowo?

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 10 pzp, jeśli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2. Z kolei w art. 36a ust. 3 wprost wskazano, że zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zamawiający błędnie uznał, że poleganie na zdolności finansowej podmiotu trzeciego jest równoznaczne z udziałem podwykonawcy w wykonaniu zamówienia.

Oczywiście, udostępnienie zasobów, które są niezbędne do realizacji i wykonania zamówienia (takich jak wiedza i doświadczenie), zakłada, że udostępniający je podmiot jest zaangażowany (w jakiejkolwiek formie) w realizację przedmiotu umowy. Zaangażowanie może jednak przybrać formę przekazania tzw. know-how, może mieć formę sprawowania nadzoru czy samego doradzania. Warunkiem powołania się na taki sposób przekazania zasobów jest wykazanie, że przekazanie to realnie nastąpi. Jedną z form przekazania potencjału wiedzy i doświadczenia może być udział w realizowaniu umowy w charakterze podwykonawcy. Jednak sam fakt, że podmiot, który udostępnia swój potencjał, nie będzie brał udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca, nie może świadczyć jednoznacznie o niemożliwości udostępnienia danego potencjału (zob. wyrok KIO z 29 lipca 2014 r., KIO 1451/14). Podmiot, który udostępnia np. swoje środki finansowe, nie musi bowiem uczestniczyć w wykonaniu umowy (zob. art. 26 ust. 2b pzp). Wykonawcy przysługuje zatem odwołanie od niezgodnej z prawem czynności zamawiającego.


Aby spełnić warunek udziału w postępowaniu, musimy polegać na zasobach innego podmiotu. Chcemy załączyć do oferty oświadczenie, że będziemy polegać na zdolności ekonomicznej zaprzyjaźnionej spółki. Zamawiający nie określił w siwz, jak takie oświadczenie ma wyglądać. Czy w sytuacji błędnego sformułowania załączonego oświadczenia zamawiający wezwie nas do jego wyjaśnienia?

Fakt, że zamawiający nie określił w siwz ani w ogłoszeniu wymagań co do formy dokumentu, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zob. art. 26 ust. 2b pzp). Nie oznacza to również, że wykonawca ma nieograniczoną swobodę wyboru formy oświadczenia, jakie ma zamiar dołączyć do oferty. Oświadczenie powinno bowiem jednoznacznie i jasno wyrażać wolę udzielenia odpowiedniego zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie (wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia i inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu i wymagane treścią siwz).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne